Efectele pleiotrope a denervării arterelor renale în hipertensiunea arterială rezistentă la tratament
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
578 52
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-28 21:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.331.1-089.819.1 (2)
Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints (462)
SM ISO690:2012
BÎTCA, Angela; CARAUŞ, Alexandru; MOISEEV, Ana; SAPOJNIC, Nadejda; POPESCU, Liuba; CARAUŞ, Mihaela; LĂCUSTĂ, Alina; DOGOTARI, Liliana. Efectele pleiotrope a denervării arterelor renale în hipertensiunea arterială rezistentă la tratament. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 163-167. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Efectele pleiotrope a denervării arterelor renale în hipertensiunea arterială rezistentă la tratament

Pleiotrope effects of denaging renal arteries in treatment of the resistent arterial hipertension.

Плейотропные эффекты денервирования ренальных артерии в артериальной гипертензии резистентная к лечению.


CZU: 616.12-008.331.1-089.819.1
Pag. 163-167

Bîtca Angela12, Carauş Alexandru21, Moiseev Ana12, Sapojnic Nadejda21, Popescu Liuba12, Carauş Mihaela3, Lăcustă Alina1, Dogotari Liliana21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie,
3 Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Denervarea arterelor renale reprezintă o metodă inovațională și de perspectivă în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la tratament, care denotă aplicări tot mai vaste. În ultimii ani, această procedură induce interes nu numai ca o metodă de reducere suplimentară a tensiunii arteriale la pacienții care nu răspund la terapia standard cu antihipertensive, dar, de asemenea, și datorită efectelor sale pleiotrope asupra altor sindroame și patologii patogeneza cărora este asociată cu hiperactivitatea sistemului nervos simpatic. Articolul oferă o sinteză per ansamblu a studiilor clinice de denervare renală cu diabet zaharat, hipertrofi e ventriculară stângă, insuficiență cardiacă congestivă, fibrilație atrială și boala renală cronică. În pofida rezultatelor contradictorii ale studiilor de denervare renale la pacienții cu hipertensiune arterială, se atestă impactul pozitiv al procedurii asupra metabolismului glucidic, dinamica hipertrofiei ventriculare stângi și a fracției de ejecție. Există tot mai multe date despre siguranța denervării renale în boala cronică renală. În prezent, sunt în derulare diverse studii în cohorta de pacienți care implică denervarea renală.

Denervation of renal arteries is an innovative and forward-looking method in the treatment of resistant hypertension, which denotes widening applications. In recent years, this procedure is of interest not only as a method of further reducing blood pressure in patients who are not responding to standard antihypertensive therapy but also due to its pleiotropic effects on other syndromes and pathogenesis to which it is associated hyperactivity of the sympathetic nervous system. The article provides a synthesis of clinical trials of renal denervation with diabetes, left ventricular hypertrophy, congestive heart failure, atrial fibrillation and chronic kidney disease. Despite the contradictory results of renal denervation studies in patients with hypertension, the positive impact of the procedure on glucose metabolism, left ventricular hypertrophy and ejection fraction is confirmed. There is more and more data on the safety of renal denervation in chronic renal disease. Currently, there are various studies in the cohort of patients involving renal denervation.

Денервация почечных артерий является новаторским и перспективным методом лечения резистентной гипертонической болезни. В последние годы эта процедура представляет интерес не только как метод снижения артериального давления у пациентов которые не реагируют на стандартную антигипертензивную терапию, но также из-за ее плейотропного воздействия на другие синдромы и патогенез патологии, с которыми она связана- как к примеру гиперактивность симпатической нервной системы. В статье представлен синтез клинических испытаний почечной денервации у пациентов с сахарном диабетом, гипертрофией левого желудочка, застойной сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий и хронической болезнью почек. Несмотря на противоречивые результаты исследований по денервации почек у пациентов с гипертонией, подтверждается положительное влияние процедуры на метаболизм глюкозы, гипертрофию левого желудочка и фракцию выброса. Все больше данных появляются о безопасности денервации почек при хронической почечной болезни. В настоящее время существуют различные исследования в когорте пациентов с почечной денервацией.

Cuvinte-cheie
denervarea arterelor renale, hipertensiunea arterială.