Concordanța profilurilor de rezistență în cazurile secundare de tuberculoză versus cazurile index.  
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-24 12:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5:579.252.25 (1)
Pathology of the respiratory system. Complaints of the respiratory organs (429)
General microbiology (64)
SM ISO690:2012
CHESOV, Elena; BALAN, Greta; CIOBANU, Nelly; RACOVIȚĂ, Stela; CRUDU, Valeriu. Concordanța profilurilor de rezistență în cazurile secundare de tuberculoză versus cazurile index.  . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 115-120. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Concordanța profilurilor de rezistență în cazurile secundare de tuberculoză versus cazurile index.  

Conformance of resistance profiles in cases of secondary tuberculose versus index cases.

Соответствие профилей устойчивости в вторичных случае туберкулеза в отношении индексов случаев.


CZU: 616.24-002.5:579.252.25
Pag. 115-120

Chesov Elena1, Balan Greta1, Ciobanu Nelly1, Racoviță Stela2, Crudu Valeriu1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Scopul. Studierea profi lurilor de rezistență a Mycobacterium tuberculosis în cazurile secundare versus cazurile index de tuberculoză pulmonară diagnosticate în același focar intra-domiciliar. Material și metode. Studiu retrospectiv de comparare a rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele pe medii solide (Lowenstein-Jensen) obținute la momentul stabilirii diagnosticului de tuberculoză în cazurile index și cele secundare provenite din același focar intra-domiciliar, înregistrate pe parcursul anului 2012 în diferite raioane ale Republicii Moldova. Rezultate. Au fost analizate rezultatele investigațiilor microbiologice a 92 perechi caz index-caz secundar de tuberculoză pulmonară înregistrate în perioada anului 2012. Corespunderea spectrului de rezistență la preparatele de linia întâi a cazului secundar comparativ cu cazul index se atestă în 2/3 dintre perechile studiate. Rata corespunderii profi lurilor de rezistență la izoniazidă și rimfapicină în focarele cu caz index TB MDR atinge 90% în timp ce focarele cu caz index TB sensibil este de 65%. Rata corespunderii profi lului de rezistență în focarele cu caz index BAAR+ nu diferă semnifi cativ cu cea din focarele cu cazul index cu BAAR. Pentru preparatele antituberculoase de linia a doua spectrul de sensibilitate a corespuns în 59% pentru kanamicină– ofloxacină, iar pentru etambutol - cicloserină în 39%. Concluzii. Compararea profi lului de rezistență a tulpinilor Mycobaterium tuberculosis izolate în cazurile index și cele secundare de tuberculoză depistate în aceeași gospodărie evidențiază o rată semnificativă de necorespundere dintre acestea, ceea ce sugerează riscul sporit de transmitere intracomunitară (extradomiciliară) a infecției tuberculoase. Sunt necesare studii cu aplicarea tehnicilor moleculare de secvențiere pentru confi rmarea fenomenului.  

Aim. To analyze resistance profiles of Mycobacterium tuberculosis in index and secondary tuberculosis cases registered in the same household. Methods. We performed a retrospective study to compare drug sensitivity tests results on solid media (LowensteinJensen) of Mycobacterium tuberculosis strains isolated at the time of diagnosis from index and corresponding secondary tuberculosis cases registered in the same household, registered in 2012, in Republic of Moldova. Results. The microbiological tests of 92 index and corresponding secondary tuberculosis cases were analyzed. A similar resistance profile for the first line TB drugs in secondary cases compared with the index cases is attested in 2/3 of the analyzed pairs. The rate of similar isoniazid and rifampicin resistance profiles in household outbreaks with MDR TB index case reaches 90%, while in those with sensitive TB cases is 65%. The rate of similar resistance profile in outbreaks with positive sputum smear index case does not differ significantly from that in the outbreaks with smear negative index case. At the same time for the second-line tuberculosis drug the similarity rate is 59% for kanamycin – ofloxacin and 39% for ethambutol - cycloserine. Conclusions. Comparison of the resistance profile of Mycobacterium tuberculosis isolated in index and secondary TB cases isolated in the same household revealed a significant rate of divergence of that, which suggest a high risk in the community outside of household. Molecular sequencing studies are required to prove the phenomenon.

Cuvinte-cheie
TB MDR, caz secundar, caz index,

Mycobacterium tuberculosis