Понятие, признаки и система источников пенсионного права в условиях настоящего:научно-теоретический аспект
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
736 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-03 08:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2 (425)
Special branches of law. Miscellaneous legal matters (997)
SM ISO690:2012
МИЦАЙ, Марина. Понятие, признаки и система источников пенсионного права в условиях настоящего:научно-теоретический аспект. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2018, nr. 1-1(29), pp. 123-127. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 1-1(29) / 2018 / ISSN 2345-1130

Понятие, признаки и система источников пенсионного права в условиях настоящего:
научно-теоретический аспект

Concepts, features and system of sources of pension law in the present: scientific and theoretical aspect

CZU: 349.2

Pag. 123-127

Мицай Марина
 
Национальный университет «Острожская академия»
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2018


Rezumat

В статье исследуются ключевые научно-теоретические вопросы источников пенсионного права через призму настоящего. Акцентировано на особенностях современного состояния источников пенсионного права, взаимодействия с декларированной в государстве стратегией проведения пенсионного реформы. Отмечена тенденция законодательного регулирования отношений по пенсионному обеспечению. Исследованы доктринальные подходы к пониманию источников пенсионного права. Определены особенности источников пенсионного права, отмечена важность разработки и утверждения Пенсионного кодекса Украины. Сделаны выводы и внесены предложения, определены тенденции развития

The article explores the key scientific and theoretical issues of sources of pension law through the prism of the present. It focuses on the peculiarities of the current state of the sources of pension law, interaction with the strategy of pension reform, declared in the state. The tendency of legislative regulation of relations on pension provision is noted. The doctrinal approaches to understanding the sources of pension law are explored. The peculiarities of the sources of the pension law are determined, the importance of the development and approval of the Pension Code of Ukraine is noted. Conclusions and proposals have been made, development tendencies have been determined..  

Acest articol explorează principalele chestiuni științifice și teoretice ale surselor legii pensiilor prin prisma prezentului. Ea se concentrează asupra caracteristicilor stadiului actual al surselor legii pensiilor, interacțiunii cu strategia declarată în stat pentru implementarea reformei sistemului de pensii. Se remarcă tendința de reglementare legislativă a relațiilor cu privire la asigurarea pensiilor. Sunt explorate abordările doctrinale privind înțelegerea surselor legii pensiilor. Se determină particularitățile surselor legii pensiilor, se notează importanța dezvoltării și aprobării codului de pensii al Ucrainei. Au fost făcute concluzii și propuneri, tendințele de dezvoltare au fost determinate

Cuvinte-cheie
пенсия, пенсионная реформа, законы,

пенсионное обеспечение, источники пенсионного права, пенсионное законодательство, Пенсионный кодекс.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Miţai, M.A.</creatorName>
<affiliation>Национальный университет «Острожская академия», Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Понятие, признаки и система источников пенсионного права в условиях настоящего:научно-теоретический аспект</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1130</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>пенсия</subject>
<subject>пенсионное обеспечение</subject>
<subject>пенсионная реформа</subject>
<subject>источники пенсионного права</subject>
<subject>пенсионное
законодательство</subject>
<subject>законы</subject>
<subject>Пенсионный кодекс.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>349.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-02-28</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В статье исследуются ключевые научно-теоретические вопросы источников пенсионного права через призму настоящего. Акцентировано на особенностях современного состояния источников пенсионного права, взаимодействия с декларированной в государстве стратегией проведения пенсионного реформы. Отмечена тенденция законодательного регулирования отношений по пенсионному обеспечению. Исследованы доктринальные подходы к пониманию источников пенсионного права. Определены особенности источников пенсионного права, отмечена важность разработки и утверждения Пенсионного кодекса Украины. Сделаны выводы и внесены предложения, определены тенденции развития</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article explores the key scientific and theoretical issues of sources of pension law through the prism of the present. It focuses on the peculiarities of the current state of the sources of pension law, interaction with the strategy of pension reform, declared in the state. The tendency of legislative regulation of relations on pension provision is noted. The doctrinal approaches to understanding the sources of pension law are explored. The peculiarities of the sources of the pension law are determined, the importance of the development and approval of the Pension Code of Ukraine is noted. Conclusions and proposals have been made, development tendencies have been determined.. &nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Acest articol explorează principalele chestiuni științifice și teoretice ale surselor legii pensiilor prin prisma prezentului. Ea se concentrează asupra caracteristicilor stadiului actual al surselor legii pensiilor, interacțiunii cu strategia declarată &icirc;n stat pentru implementarea reformei sistemului de pensii. Se remarcă tendința de reglementare legislativă a relațiilor cu privire la asigurarea pensiilor. Sunt explorate abordările doctrinale privind &icirc;nțelegerea surselor legii pensiilor. Se determină particularitățile surselor legii pensiilor, se notează importanța dezvoltării și aprobării codului de pensii al Ucrainei. Au fost făcute concluzii și propuneri, tendințele de dezvoltare au fost determinate</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>