Principles of initiation and organization of cluster activity
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.341.44 (1)
Dynamics of the economy. Economic movement (248)
SM ISO690:2012
UNGUR, Cristina. Principles of initiation and organization of cluster activity. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2017, nr. 2(8), pp. 89-97. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Principles of initiation and organization of cluster activity


CZU: 330.341.44
JEL: O31, O32, R11
Pag. 89-97

Ungur Cristina
 
National Institute for Economic Research, ASM
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2018


Rezumat

The organization of business in cluster form represents a possibility for economic development based on innovation. Cluster system has a consistent contribution to the modernization of the economy by increasing the competitiveness of products, services and labor. This research starts from the hypothesis that knowledge of cluster creation and development phases contributes to the efficient organization of cluster management and to the enhancement of economic effects of cluster activity. The research issue is to determine the algorithm of cluster initiation and to establish the principles of its organization. The study is based on the Michael Porter's theory of competitive advantage and on the concept of regional economy promoted by Walter Isard. The scientific methods used in this article are: logical analysis, bibliographic research, and indirect observation that fit this study in the positivist epistemological approach. As a result, the mechanism for the initiation of cluster in the Republic of Moldova has been developed and the organizational principles valid for the development of the cluster activity have been established.

Organizarea activităţii întreprinderilor sub formă de cluster reprezintă o posibilitate de dezvoltare economică pe baza inovaţiilor. Sistemul clusterial contribuie la modernizarea economiei prin creşterea competitivităţii produselor, serviciilor şi a muncii. Această cercetare porneşte de la ipoteza că cunoaşterea etapelor de creare şi dezvoltare a clusterelor contribuie la organizarea eficientă a managementului în cluster şi la sporirea efectelor economice ale activităţii clusteriale. Problema cercetării constă în determinarea algoritmului de iniţiere a unui cluster şi stabilirea principiilor de organizare a acestuia. Studiul se bazează pe teoria avantajului competitiv a lui Michael Porter şi concepţia economiei regionale promovate de Walter Isard. Au fost folosite metode de raţionament logic, cercetare bibliografică şi observare indirectă ceea ce încadrează studiul în demersul epistemologic pozitivist. Rezultatul cercetării derivă din elaborarea mecanismului de iniţiere a unui cluster în Republica Moldova şi delimitarea principiilor organizaţionale valabile pentru dezvoltarea activităţii clusteriale

Организация деятельности предприятий в кластерной форме является возможностью для экономического инновационного развития. Кластерная система способствует модернизации экономики посредством повышения конкурентоспособности продукции, услуг и труда. Данное исследование основывается на гипотезе, согласно которой знание этапов создания и развития кластеров позволяет организовать эффективное управление кластером и увеличить экономический эффект от кластерной деятельности. Задача исследования заключается в определении алгоритма инициации кластера и установлении его организационных принципов. Анализ основан на теории конкурентного преимущества Майкла Портера и концепции региональной экономики, продвигаемой Уолтером Айзардом. В позитивистском эпистемологическом подходе разбора использованы методы логического мышления, библиографического исследования и косвенного наблюдения. В результате исследований разработан механизм запуска кластера в Республике Молдове и определены кластерные организационные принципы развития бизнеса

Cuvinte-cheie
Cluster, innovation, Competitiveness,

cluster management, cluster activity