Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-02 01:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478):636:58 (1)
The environment and its protection (124)
Animal husbandry and breeding in general. Livestock rearing. Breeding of domestic animals (266)
Botany (492)
SM ISO690:2012
COCÎRŢĂ, Petru. Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), pp. 172-177. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

The state of pastures in anenii noi district of the Republic of Moldova: problems and solutions.

Состояние пастбищ района анений ной Республики Молдова: проблемы и решения.


CZU: 502.75(478):636:58
Pag. 172-177

Cocîrţă Petru12
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2017


Rezumat

În acest articol sunt descrise principalele caracteristici ale pășunilor din raionul Anenii Noi din Republica Moldova. Sunt prezentate principalele date privind: evoluția suprafețelor pășunilor între anii 2005-2015; nivelurile impactului animalelor domestice asupra pășunilor, în funcție de categoriile lor; unele caracteristici privind gestionarea acestora și concluziile generale.

This article describes the main features of the pastures in Anenii Noi district of the Republic of Moldova. The main data are presented: the evolution of pasture lands between 2005-2015; the levels of the impact of domestic animals on pastures, depending on their categories; some management features and general conclusions. 15 references, 3 tables   

В этой статье описываются основные характеристики пастбищ в районе Анений Ной Республике Молдова. Приводятся основные данные: эволюция пастбищных угодий в период с 2005 по 2015 год; уровни воздействия домашних животных на пастбища в зависимости от их категорий; некоторые особенности их управления и общие выводы. Библ. – 15, табл. – 3.  

Cuvinte-cheie
pășuni, tip de folosinţă, categorii de animale domestice, gradul de impact asupra pășunilor.,

dezvoltare