Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice  
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
271 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-17 15:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+551.583](478) (1)
Economics of energy in general (423)
Meteorology (220)
SM ISO690:2012
GUŢU, Aurel; GUŢU-CHETRUŞCA, Corina. Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice  . In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 541-544. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice  

Energy complex adaptation to climate change in Republic of Moldova

Адаптация энергетического комплекса Республики Молдова к изменению климата


CZU: [620.9+551.583](478)
Pag. 541-544

Guţu Aurel, Guţu-Chetruşca Corina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

Some of the main projected effects of Climate Changes in Moldova by late XXI century will include surface temperature increase by as much as 5.6 K, and decrease in water availability by up to 55 %, which, on the one hand will reduce energy consumption for heating up to 60 % ,and on the other, will increase ventilation and conditioning consumption by over 120 %. Water shortages will require to switch from building condensing Thermal Power Plants to more water-efficient cogeneration and trigeneration plants. In order to o reduce the energy cost and water consumption of trigeneration and industrial refrigeration installations it will be given preference to absorption refrigeration machines.  It will be rational to produce water by collecting condensate from refrigeration systems and drying installations’ heat pumps  

Schimbările climatice în Republica Moldova către sfârşitul secolului XXI se vor manifesta prin creşterea temperaturii mediului cu până la 5,6 K şi reducerea disponibilităţii de apă cu până la 55 %, ceea ce, pe de o parte, va reduce consumul de energie pentru încălzire cu până la 60 %, pe de alta, va mări consumul pentru ventilare şi condiţionare cu peste 120 %. Penuria de apă va impune dezicerea de la construcţia Centralelor Termoelectrice cu condensare în folosul celor cu cogenerare şi trigenerare.  Pentru a reduce costul energiei şi consumul de apă, în instalaţiile de trigenerare şi cele frigorifice industriale se va da preferinţă maşinilor frigorifice cu absorbţie.  Va fi raţională obţinerea apei prin colectarea condensatului instalaţiilor frigorifice şi ale pompelor de căldură din instalațiile de uscare.  

Изменения климата в Республике Молдова к концу XXI века будут проявляться ростом температуры окружающей среды на величину до 5,6 K и снижением обеспеченности водой до 55 %, что, с одной стороны, приведет к сокращению потребления тепла для отопления до 60 %, с другой стороны, приведет к увеличению расхода энергии на вентиляцию и кондиционирование более чем на 120 %. Нехватка воды потребует отказа от строительства конденсационных электростанций в пользу когенерационных и тригенерационных.Для снижения затрат энергии и воды в тригенерационных установках и промышленных холодильниках будет отдаваться предпочтение абсорбционным холодильным машинам.  Будет рационально производство воды путем сбора конденсата холодильных систем и тепловых насосов сушильных установок.

Cuvinte-cheie
schimbări climatice, Cogenerare, instalaţii frigorifice cu absorbţie,

trigenerare