The review of physical transformers to  create toxicity biosensors
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
515 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-20 19:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.3.03+621.396.97 (1)
Nanotechnology (35)
Electrical engineering (1080)
SM ISO690:2012
ORLOV, Anatolii, MAKSIMCIUC, V., SPIVAC, V., MESHANINOV, S., LIDOVSKAYA, A.. The review of physical transformers to  create toxicity biosensors. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare, Ed. Ediția III, 2016, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, Ediția III, pp. 361-362. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

The review of physical transformers to  create toxicity biosensors

Studiu privind utilizarea transformatoarelor fizice  la crearea senzorilor de toxicitate

Исследование физических трансформаторов для создания биосенсоров токсичности

CZU: 620.3.03+621.396.97

Pag. 361-362

Orlov Anatolii, Maksimciuc V., Spivac V., Meshaninov S., Lidovskaya A.
 
Dneprodzerzhinsk State Technical University
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

There are proposed to solve the task of improving noise immunity biosensor systems and simultaneous determination of several toxic substances proposed to solve through the use of two or more individuals converters (transducers), which is measured simultaneously change multiple parameters of information caused by various physical and chemical effects. Obtained, that to create the biosensor system that can measure the toxicity immediately after several informative parameters offered to pick up such biological signal converters that were manufactured to be modern microelectronic technology, and therefore:− would be able to miniaturization; have high sensitivity, reliability, stability, reproducibility of measurement; used a small number of samples (max 0,1 ml); characterized by low cost; could be part of an integrated circuit, which also includes analog-to-digital converter and a microprocessor for measurement and calculation of the analytical signal analysis results. It shows that the ceria is not a classical semiconductor material for biosensors.  

În lucrare este propusă soluţia problemei perfecţionării sistemelor cu biosenzori a fonului imunal şi determinarea simultană a mai multor substanţe toxice prin utilizarea a două sau mai multe convertoare (traductori), care măsoară schimbarea simultană a mai multor parametri informaţionali, cauzaţi de diferite efecte fizice şi chimice. S-a reuşit crearea sistemelor de biosenzori care permit măsurarea toxicităţii imediat după ce mai mulţi parametri informativi au oferit posibilitatea de a culege semnalele biologice în convertori realizaţi după tehnologiile microelectronicii moderne, şi de aceea, permit un nivel sporit de miniaturizare; sensibilitate înaltă; fiabilitate; stabilitate; reproductibilitate la măsurători; utilizează un volum mai mic de probă (max 0,1 ml), caracterizate de cost redus; posibilitate de a fi parte dintr-un circuit integrat, care la fel, include convertor analogic-digital şi microprocesor pentru măsurători şi calcul a semnalului analogic cu analiza rezultatelor. Studiul a arătat că Ceriul nu este un semiconductor clasic pentru biosenzori.  

В работе предложено решение проблемы усовершенствования систем биосенсоров иммунного фона и одновременное определение нескольких токсичных веществ использованием двух или более конверторов (датчиков), которые измеряют изменение нескольких информационных параметров одновременно, будучи обусловлены различными физическими и химическими эффектами. Удалось создать системы биосенсоров, которые позволяют измерение токсичности сразу после того как несколько информативных параметров предоставили возможность зафиксировать био сигналы в конверторах, изготовленных по современным технологиям микроэлектроники, и поэтому, позволяют получить повышенный уровень миниатюризации; высокую чувствительность; надежность; устойчивость; репродуктивность в измерениях; используют меньший объем для проб (макс 0,1 мл); пониженную цену; возможность стать частью интегральной схемы, который также включает аналогово-цифровой преобразователь и микропроцессор для измерений и расчётов аналогового сигнала с анализом результатов. Исследования показали, что Церий не является классическим полупроводником для био сенсоров.

Cuvinte-cheie
biosensor,

metal-dielectric-semiconductor, bioluminescent, multisensor