Исследование погрешностей определения  величины тока между элементами  арматуры железобетонного изделия
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
383 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-26 15:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311:691.328.1 (1)
Electrical engineering (794)
Building materials. Building components (44)
SM ISO690:2012
COLESNIC, Igor; АНИСИМОВ, В.К.. Исследование погрешностей определения  величины тока между элементами  арматуры железобетонного изделия. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 205-208. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Исследование погрешностей определения  величины тока между элементами  арматуры железобетонного изделия

Research considering the errors when determinating the value of the current between the elements of the fixtures in reinforced concrete produces

Cercetări asupra erorilor la determinarea valorii curentului dintre elementele armăturii produsului din beton armat


CZU: 621.311:691.328.1
Pag. 205-208

Colesnic Igor, Анисимов В.К.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Corrosion of reinforcement concrete product is essentially of electrochemical nature and its speed is determined by the current flow, for which he was named the corrosion current. Measure in the field conditions on the concrete pillars of Power Transmission Line requires a preliminary examination of possible errors and the elaboration of ways to reduce their impact on the results of measurements (the deviation of measurement results for different limits of the measurement on the same devise was up to 10 times). A formula for the calculation of the result of the current measurement values at different ranges has been deduced. Several ways to study the effect of measurement errors included in this formula of four parameters on the value of the relative error in determining the current have been treated.  

Коррозия арматуры железобетонного изделия в основном является электрохимической и ее скорость определяется величиной протекающего тока, за что он был назван коррозионным током. Измерение его в полевых условиях на железобетонных опорах ЛЭП требует предварительного изучения возможных погрешностей и разработки способов уменьшения их влияния на результаты измерений (разница результатов измерения тока одним прибором на разных пределах измерения составляла до 10 раз). Получена формула для расчета величины тока по результатом измерений его на разных пределах. Несколькими способами исследовано влияние погрешностей измерений входящих в эту формулу четырех параметров на величину относительной погрешности определения тока.  

Coroziunea armăturii produsului din beton armat este în special electrochimică şi viteza sa este determinată de valoarea curentului care se scurge prin ea, din ce motiv a şi căpătat denumirea de curent de coroziune. Măsurători ale acestei valori în condiţii de câmp pe pilonii din beton armat ale LEA necesită un studiu în prealabil a erorilor posibile şi elaborarea metodelor de minimizare a influenţei asupra rezultatelor de măsurare (devierea rezultatelor la măsurarea curentului cu unul şi acelaşi dispozitiv la diferite limite de măsurare s-a adeverit a fi de 10 ori). Este dedusă formula pentru calculul valorii curentului după rezultatele măsurătorilor la limite diferite. Prin mai multe metode este cercetată influenţa erorii de măsurare ce se conţine în această formulă a patru parametri asupra valorii erorii relative de determinare a curentului.

Cuvinte-cheie
арматура железобетонного изделия, электрический ток, погрешности измерений