LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
880 32
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.1 (17)
Electrical engineering (794)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; CARPOV, Boris. LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 50-51. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

OEL 400KV Smardan - Vulcaneshti as an alternative of electric power connection between the Republic of Moldova and Romania

ЛЭП 400 КВ Смардан - Вулкэнешть как альтернатива межсистемной электроэнергетической связи между Республикой Молдова и Румынией


CZU: 621.311.1
Pag. 50-51

Timofte Ilia, Carpov Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Este propusă interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Romaniei prin intermediul LEA-400 kV Smardan - Vulcăneşti în cadrul proiectelor LEA Isaccea – Vulcăneşti - Chişinău, Iaşi – Ungeni - Chisinău şi Suceava - Bălţi pentru aderărea Republicii Moldova la ENTSO-E .  

Предложена межсистемная электроэнергетическая связь между Республикой Молдова и Румынией посредством ВЛЭП-400кВ Смардан - Вулкэнешть в рамках проекта Исакча – Вулкэнешть - Кишинэу, Иассы – Унгены - Кишинэу и Сучава - Бэлць для вступления Молдовы в ЕНТСО-Э.   

Cuvinte-cheie
sistem electroenergetic, Republica Moldova,

inrerconexiune, staţie Back-Back, ENTSO-E,

Romania