Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
351 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 08:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (879)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (833)
SM ISO690:2012
JUC, Victor. Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), pp. 7-24. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice

The passing from bipolarity to the postbipolar world: conceptual and systemic approaches


CZU: 327
Pag. 7-24

Juc Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2017


Rezumat

Sfоrșitul războiului rece a luat prin surprindere nu numai oamenii politici, dar și cercetătorii științifici, dat fiind că n-au reușit să identifice maniera оn care s-a produs, оnsă dificultățile și lipsa de performanță nu s-au terminat, deoarece mult mai anevoioasă a devenit determinarea și definirea structurii noi a sistemului internațional și a modelului nou de ordine mondială. Noutatea problemei, comparativ cu perioada bipolară, constă оn extinderea dimensiunilor globalizării, dezvoltarea proceselor regionale și descentralizarea monopolului aplicării violenței, fapt care s-a răsfrоnt asupra redimensionării arhitecturii de securitate internațională. Elaborările științifice оn materie trebuiau să propună noi abordări, noi concepte, iar diferențele de opinii demonstrau, pe de o parte, că lumea postbipolară se distinge prin diversitate, iar pe de alta, că se dovedește a fi extrem de dificil de a propune criterii cu statut de metateorie, оn a căror bază să se explice procesele și fenomenele оn plină desfășurare. Diversitatea elaborărilor științifice prin conținut denotă existența unui pluralism care poate fi interpretat diferit: fie ca un impediment оn calea cunoașterii și оnțelegerii proceselor și fenomenelor structural sistemice internaționale care se produc, fie ca un indicator al diferitor opțiuni, care trebuie tratat ca ceva pozitiv.

The end of the Cold War surprised not only by politicians but also by scientific scholars, as they failed to identify the way in which it occurred, but the difficulties and the lack of performance were not over, because it became much more difficult determining and defining the new structure of the international system and the new model of world order. The novelty of the problem, compared to the bipolar period, consists in expanding the dimensions of globalization, developing regional processes and decentralizing the monopoly of violence, which has repercussions on the resizing of the international security architecture. The scientific elaborations in the field had to propose new approaches, new concepts, and differences of opinion demonstrated, on the one hand, that the post-bipolar world is distinguished by diversity, and on the other hand, it proves extremely difficult to propose criteria with metathorical status, on which the processes and phenomena are explained in full. The diversity of scientific elaborations through content denotes the existence of a pluralism that can be interpreted differently: either as an impediment to the knowledge and understanding of international processes and systemic structural phenomena that are produced, or as an indicator of different options that should be treated as something positive.

Cuvinte-cheie
bipolaritate, postbipolaritate, sistem internaţional, ordine mondială, regionalizare, actor internațional, replieri geostrategice, geoeconomie, geopolitică, structura, globalizare, relaţii internaţionale, cercetare ştiinţifică,

bipolarity, postbipolarity, structure, international system, global order, globalization, regionalization, international actor, geostrategic replication, geoeconomics, geopolitics, international relations, scientific research