Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
401 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-27 21:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
556.16(478.9) (1)
Hydrosphere. Water in general. Hydrology (139)
SM ISO690:2012
БЕЖЕНАРУ, Герман. Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 162-169. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова

CZU: 556.16(478.9)
Pag. 162-169

Беженару Герман
 
Тираспольский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Rezumat

În calitate de instrument pentru analiza oscilațiilor ciclice ale sumelor anuale a precipitațiilor și scurgerii anuale sunt aplicate curbele integrale diferențiate normate prin coeficientul de variație și funcțiile de autocorelare. La evidența sumară a trei surse de erori (aleatorie, de fază și autocorelării) eroarea admisibilă de calcul a normei precipitațiilor și scurgerii (10%) se obține la o perioadă de observații de peste 80 ani. În oscilațiile seculare a scurgerii intermediare a Nistrului și sistemele hidrografice din interfluviul Nistru-Prut se respectă o sincronitate stabilă. Aceasta permite, cu o veridicitate înaltă, realizarea racordării șirurilor scurgerii anuale la o perioadă ce asigură aprecierea componentelor scurgerii anuale în limitele erorii admisibile.

The difference integral curves and autocorrelation functions normalized by the coefficient of variation were used for analyzing the cyclical fluctuations of annual precipitation sums and annual runoff. The total allowance for three sources of errors (random, phase and autocorrelation) is the permissible error in calculating the precipitation rate and the annual runoff(10%) achieved with a period of observation of 80 years or more. This allows bringing the series of annual runoff to a period that will provide an estimation of the components of the annual runoff with an allowable error. 10 references, 6 figures, 4tables.

Для анализа циклических колебаний годовых сумм осадков и годового стока использованы нормированные через коэффициент вариации разностные интегральные кривые и автокорреляционные функции. Суммарный учет трех источников погрешностей (случайной, фазовой и автокорреляции) допустимая погрешность расчета нормы осадков и годового стока (10%) достигается при периоде наблюдений 80 и более лет. В вековом колебании соблюдается довольно устойчивая синхронность. Это позволяет осуществить приведение рядов годового стока к периоду, который обеспечит оценку компонентов годового стока с допустимой погрешностью. Библ. – 10, табл. – 4, рис. – 6.

Cuvinte-cheie
curbă diferențială integrală, oscilații ciclice, coeficient de variație, deviere standard, eroare de fază