Критический анализ концепции «Самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-19 08:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2.000.001.1 (1)
Criminal law proper (355)
SM ISO690:2012
БАГИРОВ, Сергей. Критический анализ концепции «Самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 1(40), pp. 47-51. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405

Критический анализ концепции «Самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения

CZU: 343.2.000.001.1
Pag. 47-51

Багиров Сергей
 
Классический приватный университет, Киев
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2017


Rezumat

В статье описана долговременная проблемная ситуация, являющаяся реакцией на открытие факта, что совершение неосторожного преступления несколькими лицами не укладывается в готовые концептуальные схемы теории соучастия в преступлении. Актуализирован вопрос дальнейшей разработки теоретического и законодательного инструментария, которые адекватнее отразят объективную реальность – существование неосторожного преступления, совершенного несколькими лицами.

În articol se descrie o situație problematică de lungă durată, ca reacție la apariția faptului că comiterea unei crime din neglijență de către câteva persoane nu se încadrează în pregătitele scheme conceptuale ale teoriei de complicitate la crimă. Este actualizată problema de pregătire în continuare a instrumentarului teoretic și cel legislativ care vor oglindi mai adecvat realitatea obiectivă – existența crimei comise de către mai multe persoane din neglijență.

In the research paper has been described over the years formed a problematic situation that is a reaction to the opening of the fact that committing negligent crime to several persons does not fit in the prepared conceptual scheme theory of complicity in crime. This requires further advancement of theoretical and legal instruments that more adequately reflect the objective reality – the existence of negligent crime committed by several persons.

Cuvinte-cheie
соучастие в преступлении, неосторожность, неосторожное преступление, неосторожное сопричинение, объективную реальность