Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
522 94
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-01 20:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7+37.018.1 (3)
Psychology (959)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1433)
SM ISO690:2012
POPESCU-MARTIN, Ofelia. Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 3-4, pp. 39-48. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.

CZU: 159.922.7+37.018.1
Pag. 39-48

Popescu-Martin Ofelia12
 
1 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2016


Rezumat

Articolul prezintă succint un program de intervenţie logopedică de corectare a dislaliei în conjuncţie cu dezvoltarea capacităţilor intra- şi interpersonale şi de integrare socială a copiilor cu tulburări de vorbire. Programul a avut ca obiective principale: creşterea potenţialului individual de integrare socială prin corectarea tulburărilor de vorbire în conjuncţie cu dezvoltarea capacităţilor intra- şi interpersonale ale copiilor şi creşterea potenţialului grupal şi comunitar de integrare socială prin optimizarea contextului socio-relaţional al copilului cu tulburări de vorbire. În program au fost incluşi 60 copii/elevi cu tulburări de limbaj de tip dislalic (dislalie monomorfă şi polimorfă) din 11 instituţii educaţionale – 6 grădiniţe şi 5 şcoli generale/gimnaziale, arondate centrului logopedic interşcolar (CLI) din oraşul Târgu Jiu şi localităţi ale judeţului Gorj. Implementarea programului s-a subordonat ipotezei conform căreia intervenţia terapeutic-formativă în scopul corectării tulburărilor de limbaj şi facilitării integrării sociale va conduce, în asociere cu corectarea tulburărilor de pronunţie, la optimizarea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire. Rezultatele conirmă ipoteza şi argumentează eicienţa programului de intervenţie.

The article presents a concise speech correction intervention program in of dyslalia in conjunction with capacity development of intra, interpersonal and social integration of children with speech disorders. The program main objectives represent: the potential increasing of individual social integration by correcting speech disorders in conjunction with intra- and interpersonal capacity, the potential growth of children and community groups for social integration by optimizing the socio-relational context of children with speech disorder. In the program were included 60 children / students with dyslalia speech disorders (monomorphic and polymorphic dyslalia), from 11 educational institutions - 6 kindergartens and 5 schools / secondary schools, joined with inter-school logopedic centre (CLI) from Targu Jiu city and areas of Gorj district. The program was implemented under the assumption that therapeutic-formative intervention to correct speech disorders and facilitate the social integration will lead, sein combination with correct pronunciation disorders, to social integration optimization of children with speech disorders. The results conirm the hypothesis and gives facts about the intervention program eficiency

Cuvinte-cheie
tulburare de vorbire, intervenţie logopedică, variabile intrapersonale, variabile interpersonale,

integrare socială