Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 69
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-08 03:33
Vizualizări 289
Vizitatori unici 2
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.015.3 (2)
Education and training out of school. Further education (31)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).

CZU: 374.015.3
Pag. 29-38

Batog Mariana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În acest articol vom analiza semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi unele rezultate obţinute în cadrul unei cercetări experimentale realizate în cadrul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pe un eşantion ce a inclus diverse categorii profesionale (tehnicieni, cadre didactice, funcţionari publici, lucrători medicali, jurişti, specialişti din domeniul artelor) referitor la deinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, semniicaţia acestui proces pentru societate, capacităţile ce pot fi dezvoltate în acest context, impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii asupra activităţii profesionale.

In this article we will analyze the signiicance and impact of lifelong learning and some obtained results in an experimental research conducted within IŞE, on a sample that included various professionals (technicians, teachers, civil servants, health workers, lawyers, arts specialists), concerning the deinition of lifelong learning, the signiicance of this process for society, capacities that can be developed in this context and the impact of lifelong learning.

Cuvinte-cheie învăţare pe tot parcursul vieţii, semniicaţia şi impactul învăţării pe tot parcursul vieţii, categorii profesionale, dezvoltare personală şi profesională

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Kovalko, N.</creatorName>
<affiliation>Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Kazanţeva, A.</creatorName>
<affiliation>Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Теоретико-правовые аспекты понимания понятия «деловая репутация» в банковском законодательстве Украины</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-309X</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>деловая репутация</subject>
<subject>безупречная деловая репутация</subject>
<subject>банковская деятельность</subject>
<subject>банковское законода-тельство</subject>
<subject>Национальный банк Украины</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>347.734:336.711(477)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-07-20</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Статья посвящена исследованию основных теоретико-правовых аспектов понимания понятия «деловая репутация» в бан-ковском законодательстве Украины. Определяются подходы к толкованию понятия «деловая репутация» в научной литерату-ре и отраслевом законодательстве. Осуществляется анализ термина «деловая репутация», закрепленного в соответствующих нормах Законов Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и «О банках и банковской деятельности». Рассматривается понятие «безупречная деловая репутация», которое используется при регули-ровании отношений, возникающих при регистрации и лицензировании банков, а также во время открытия их обособленных подразделений. Обосновывается необходимость определения на законодательном уровне понятия «безупречная деловая ре-путация», которое используется в качестве одного из требований, предъявляемых к Председателю и членам Совета Нацио-нального банка Украины.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The article is devoted to the analysis of the main theoretical and legal aspects of the understanding of the concept of “business reputation” in the banking legislation of Ukraine. The approaches to the interpretation of the concept of “business reputation” in the scientific literature and legislation are determined. The term “business reputation”, which is enshrined in the relevant provisions of the Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Markets” and “On Banks and Banking Activity” is analyzed. The concept “perfect business reputation”, which is used for regulation of the relations arising from the registration and licensing of banks, as well as during the opening of their separate subdivisions, is considered. The necessity of legal determination of the concept of “perfect business reputation” as one of the requirements for the Chairman and members of the Board of the National Bank of Ukraine is justified.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>