Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
940 83
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-25 20:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:316.356.2 (1)
Psychology (1260)
Social structure. Society as a social system (565)
SM ISO690:2012
OPRIŞOR, Elena-Valentina. Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 3-4, pp. 21-28. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.

CZU: 159.922.8:316.356.2
Pag. 21-28

Oprişor Elena-Valentina12
 
1 Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2016


Rezumat

În prezentul studiu este cercetat impactul profesiei părinţilor asupra orientării în carieră a adolescenţilor prin studierea surselor de informare, tipurilor de opţiuni profesionale, a modelelor teoretice privind alegerea şi dezvoltarea carierei, a rolului şi importanţei familiei în alegerea carierei. Prezentul studiu contribuie la explicarea fenomenului de orientare în carieră a adolescentului, în special prin prisma impactului părinţilor, dar şi rolul factorilor şi condiţiilor de orientare în carieră a tinerilor şi a impactului mediului social. Semniicaţia teoretică constă în determinarea сatеgоriilor dе acţiuni ce intеrvin în procesul de luare a dесiziilоr de către adоlеsсеnţi; au fost determinaţi factorii şi condiţiile de orientare în carieră a tinerilor, a impactului mediului social, a rolului adultului de referinţă asupra orientării în carieră a adolescenţilor, dar şi a surselor de informare, a tipurilor de opţiuni profesionale şi a modelelor teoretice privind alegerea şi dezvoltarea carierei. Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea relaţiei între рrοfeѕia cοnѕiderată de tânăr ca iind de referinţă în cadrul familiei şi ruta рrοfeѕiοnală, a mοdului de рerceрţie de către tânăr a рrοfeѕiilοr рărinţilοr. Keywords

The article refers to some ideas about the impact of parents on the career adolescents' orientation through studying the informational resources, professional options types, theoretical models of career choice and career development, the role and importance of family in career orientation. The current study contributes to the explanation of the phenomenon of career orientation among adolescents, particularly through the parents' roles and the impact of factors and career conditions of young orientation, as well as the encounter of social environment. The theoretical signiicance resides in determining the categories of actions that come in the decision’s making process of adolescents; it was ind the factors and the conditions of adolescents career orientation, the impact of social environment, the role of referent adult on adolescents career orientation, as well as the informational network, the professional options types and the theoretical models of career chose and development. The applicative value of paperwork consists in determination of relation between the considered profession of young as a reference profession in the family’s context and the professional road, the relation between the adolescent career perceptions of parents profession.

Cuvinte-cheie
adult de referinţă, dezvoltare psiho-socială, dezvoltare izică, proilul psihologic al adolescentului,

orientare în carieră, mediu social, autocunoaştere