Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-15 22:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.101.1:747.012 (1)
Theory and organization of work. Relations between business firms and employees (240)
Drawing. Design. Applied arts and crafts (136)
SM ISO690:2012
MALARCIUC, Ludmila. Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 77-83. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior

CZU: 331.101.1:747.012
Pag. 77-83

Malarciuc Ludmila
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Designul interior efectuează o multitudine de sarcini, una dintre care este funcția estetică: obiectele comode și atrăgătoare educă dragostea de frumos și formează bunul gust. Analizînd calea lungă a designului interior ca fenomen al culturii, putem face concluzia că existența sa nu este una independentă și sinestătătoare. Ca creație artistică abstractă sau de proiectare el mereu are un conținut material. Ca formă a obiectului, designul posedă mai multe calități importante de exprimare: volum, spațiu, plasticitate, proporție, ritm, factură, culoare ș.a. Toate aceste mijloace se subordonează unor scopuri ergonomice și estetice principale: comodității, facilitării în utilizare, confortului și simplității în exploatare.

The interior design execute a lot of tasks, one of them is aesthetic function: comfortable and attractive objects educates love for the beauty and form good taste. Analyzing the long way of the interior design as a culture phenomenon, we can conclude that its existence is not independent and individual. As an artistic creation the abstract design or projective design will always have a material content. As a shape of the object, the design has several important qualities of expression: volume, space, plasticity, proportion, rhythm, texture, color etc. All these means are subordinated by some ergonomic and aesthetic purposes: commodity, ease of use, comfort and simplicity of service.

Cuvinte-cheie
volum, spaţiu, factură, culoare,

plasticitate, proporție, ritm, antropometria, psihologia inginerească, psihologia percepției, sistemele metrice, funcționalitatea și raționalitatea formelor