Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
629 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-21 13:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.572 (5)
Electrical engineering (794)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir. Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 14-24. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice

CZU: 621.314.572
Pag. 14-24

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Proiect:
INTAS Trade unions in post-socialist society: overcoming the state-socialist legacy?
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

În acest articol se examinează o nouă arhitectură a invertorului utilizat pentru conversie energiei electrice produse din surse de energie regenerabilă. Particularitatea acestui invertor este determinată de faptul, că compensarea curentului cu frecvenţa dublă, caracteristic pentru aceste invertoare, este realizată de un bloc special. În acest bloc, precum şi în invertor, comutaţia cheilor electronice se efectuează cu utilizarea metodei TCM, care asigură comutaţia lor la tensiuni aproape de zero (ZVS). Algoritmul propus de dirijare cu cheile electronice permite ridicarea frecvenţei lor de lucru până la sute de kHz. Cheile electronice funcţionează la frecvenţă variabilă, care se schimbă atât lent, cât şi prin salt în ciclul de lucru. Asigurarea regimului termic admisibil se face prin utilizarea răcirii forţate în flux de aer şi răcire prin convecţie. Sporirea cedării căldurii degajate se asigură de o construcţie originală a radiatoarelor, care formează regimul de turbulenţă al fluxului aerului de răcire. Aceste modificări ale arhitecturii invertorului au permis diminuarea indicatorilor de masă, volum şi preţ. S-a confecţionat o mostră funcţională de laborator cu puterea de 2 kW cu tensiunea de curent continuu 450V şi 48 V cu tensiunea alternativă de ieşire 230V, cu gabaritul (175mm x35mm x30mm).

В данной статье рассматривается новая архитектура преобразователя, используемого для преобразования электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Особенностью данного инвертора определяется тем, что компенсация пульсаций с удвоенной частотой входного тока источника этих преобразователей осуществляется с помощью специального функционального блока. В этом блоке, и в инверторе, переключение электронных ключей осуществляется с использованием метода тока треугольной формы (МТФ), который обеспечивает их переключение при напряжении, близком к нулю (переключение при пересечении нулевого значения). Предлагаемый алгоритм управления электронными ключами позволяет увеличить скорость их работы до сотен кГц. Электронный ключ работает при переменной частоте переключения, которая изменяется как монотонно, так и скачкообразно в течение одного рабочего цикла. Для обеспечения допустимого температурного режима используется естественное и принудительное воздушное охлаждение. Увеличение отдачи тепла достигается за счет применения оригинальной конструкции охлаждающих радиаторов при котором формируется турбулентный режим охлаждающего воздуха. Эти изменения в архитектуре преобразователя позволили снизить массогабаритные показатели преобразователя, а также и его стоимость при изготовлении. Были изготовлены лабораторные образцы преобразователей постоянного тока в переменный ток со стабилизацией выходного переменного напряжения мощностью 2 кВт питающиеся от источников напряжения 450В и 48В при выходном стабилизированном напряжении переменного тока синусоидальной формы. Размер преобразователя с входным напряжением 450В постоянного тока равен (175мм x35мм x30мм).

A new architecture of the inverter used in the convertion of electric energy generated by renewable energy sources is studied in this paper. The distinctive features of this inverter is the special block which compensates pulsing of the current with double frequency, characteristic for these inverters. The switching of electronic keys is realized using the method TCM In this block, like in the inverter, which assures the switching at the voltages near to zero (ZVC). The proposed algorithm of controlling the electronic keys permits to increase the work frequency up to hundreds of kHz. Electronic keys operate at variable frequency, which changes during the work cycle both slowly and by jump. The assurance of admissible heat regime is performed using forced cooling air flux and by convection. The increase of releasing process of the heat is assured by original construction of radiators which forms the turbulent mode of cooling air flux. These changes of the architecture of the inverter have allowed the minimization of mass, sizes and price indicators. It has been manufactured a functional laboratory sample with output power of 2kW the voltage of direct current of 450V or 48 V and output alternating voltage of 230V, with sizes 175mmX35mmX30mm.

Cuvinte-cheie
sursă de energie, caracter intermitent, semi-punte, densitate de putere ridicată, curbă curentului triunghiular, cheie electronice, comutaţie la tensiunea zero,

convertor