Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
585 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-15 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64 (53)
Applied microbiology (268)
SM ISO690:2012
BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina; SÎRBU, Tamara; CHISELIŢĂ, Oleg. Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată. In: Intellectus. 2015, nr. 3, pp. 96-101. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată
CZU: 579.64

Pag. 96-101

Batîr Ludmila, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara, Chiseliţă Oleg
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2015


Rezumat

Cercetările efectuate se referă la studiul activită.ii antifungice a unor tulpini autohtone de microorganisme, după 3 și 6 ani de conservare în stare liofilizată, utilizвnd în calitate de mediu protector succinat de Na 12% zaharoză. Generalizвnd rezultatele obținute, autorii articolului concluzionează că conservarea microorganismelor prin liofilizare cu utilizarea mediului protector succinat de Na 12% zaharoză, este o metodă eficientă de păstrare și/sau stimulare a proprietăţ.ilor antimicrobiene pe care le posedă și, оn consecință, tulpinile studiate pot fi utilizate cu suc ces оn promovarea unei agriculturi durabile оn calitate de inhibitori biologici ai agenţilor patogeni ai plantelor de cultură sau care ar permite elaborarea unor tehnologii de obţinere a preparatelor biologic active, eficiente pentru utilizarea în agricultură ca alternativă a fungicidelor chimice

The research conducted refers to the study of the antifungal activity of some native strains of microorganisms after 3 and 6 years of lyophilization, using as protective environment the sodium succi- nate 12% sucrose. Having generalized the results obtained, the authors of the article conclude that lyophilization by using sodium succinate 12% sucrose as protective environment is an effective method for preserving and / or stimulating the antimicrobial characteristics they possess and consequently, the strains studied may be used successfully in promoting sustainable agriculture as biological inhibitors of crop plants pathogens or that would allow the development of some technologies for obtaining biologically active preparations, effective for use in agriculture as an alternative to chemical fungicides.

Проведенные исследования относятся к изучению противогрибковой активности некоторых отечественных штаммов микроорганизмов после 3 и 6 лет консервации в лиофилизированном состоянии, с использованием в качестве защитной среды сукцинат Na 12% сахарозы. Обобщая полученные результаты авторы статьи приходят к выводу, что консервация микроорганизмов путем лиофилизации с использованием в качестве защитной среды сукцината Na 12% сахарозы является эффективным методом хранения и/или стиму- лирования противомикробных свойств, кото- рыми они обладают, а следовательно изучен- ные штаммы могут быть успешно использова- ны в развитии устойчивого сельского хозяйства в качестве биологических ингибиторов против патогенных агентов растений, либо которые позволили бы разработать новые технологии получения эффективных биологически активных препаратов для использования в сельском хозяйстве в качестве альтернативы химическим фунгицидам