Aspecte teoretice privind dezvoltarea durabilă a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
653 17
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 14:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.0:796.01(478) (1)
Education (8396)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (939)
SM ISO690:2012
MANOLACHI, Veaceslav. Aspecte teoretice privind dezvoltarea durabilă a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova. In: Ştiinţa Culturii Fizice. 2014, nr. 20(4), pp. 65-71. ISSN 1857-4114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Culturii Fizice
Numărul 20(4) / 2014 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438

Aspecte teoretice privind dezvoltarea durabilă a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova

CZU: 37.0:796.01(478)
Pag. 65-71

Manolachi Veaceslav
 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2015


Rezumat

Dezvoltarea culturii fizice şi sportului este durabilă atunci când are la bază atât obiective economice, cât si obiective sociale şi de mediu. Dezvoltarea activităţilor sportive, în contextul unei dezvoltări generale şi durabile, reclamă o programare bazată pe participarea concentrată a părţilor interesate, în special a autorităţilor publice şi a asociaţiilor obşteşti. Dezvoltarea durabilă a comunităţii academice de profil, inclusiv a celei sportive, reprezintă o prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă domeniul de referinţă îi afectează prezentul şi şansele de viitor. O comunitate durabilă apreciază şi promovează un mediu înconjurător sănătos, utilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie locală viabilă. Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării susţinută şi promovată de toţi membrii ei. Astfel, orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare

The development of physical culture and sports is sustainable when it is based on economic, social and environmental objectives. The development of sport activities, in the context of sustainable development, requires a program focused on the participation of stakeholders, especially public authorities and associations. Sustainable development of the academic community, including sport one, represents a priority due to the way in which the reference domain affects its present and future chances. A sustainable community appreciates and promotes a healthy environment, uses resources in an efficient way, develops and provides a viable local economy. Sustainable community has a vision regarding the supported and promoted, by all its members, development. Thus, any modern community must assimilate and promote a strategic vision regarding its future development..

Cuvinte-cheie
cultură fizică şi sport, acţiuni prioritare,

dezvoltare durabilă, indicatori, educaţie.