Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 2
Ultima descărcare din IBN:
2016-04-18 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.577:637.115.02(478) (1)
Pneumatic energy, machinery and tools. Refrigeration (48)
Produce of domestic (farmyard) animals and game (211)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 53-58. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов

CZU: 621.577:637.115.02(478)
Pag. 53-58

Шит М., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

На основании подхода, использующего интеграцию теплового насоса в схему пастеризационно-охладительной установки для молока и установок для получения горячей и «ледяной» воды, разработана схема пастеризационно - охладительной установки для молочных продуктов с тепловым насосом на диоксиде углерода. Схема отличается от известных схем вводом дополнительных теплообменных аппаратов, и способом их связи с основными элементами установки. Способ связи элементов в установке позволяет: компенсировать влияние температуры источника холодного водоснабжения, являющегося источником низкопотенциальной теплоты для теплового насоса, на качество работы установки, одновременно получать как горячую воду для санитарной обработки оборудования и пр., так и «ледяную» воду для технологических нужд. Конструкция установки позволяет компенсировать влиянии сезонного изменения температуры воды на ее качество работы. В установке обеспечивается расчетный СОР=5,3.

Pe bază de abordare bazată pe utilizare de integrare a pompei de căldură ca elementul de bază în instalație de pasteurizare și răcire a laptelui și instalațiilor pentru prepararea apei calde și apei de "gheața" este elaborată instalație de pasteurizare și răcire a laptelui pentru produsele lactate cu pompa de căldură cu dioxid de carbon. Schema se diferă de cunoscute datorită introducerii circuite suplimentare între schimbătoare de căldură, precum și cu metoda de legătura lor cu elementele principale ale instalației. O metodă de conexiune a elementelor de instalație permite: de a compensa efectul temperaturii apei din sursa rece, care este sursă de căldură cu potențial termic scăzut pentru pompa de căldură asupra calitatea de funcționare a instalației și obține simultan atât apă caldă pentru prelucrare a sanitară de echipament și apă de "gheață" pentru necesitățile tehnologice. Designul instalației dă posibilitatea compensa influența schimbărilor sezoniere de temperatură a apei asupra calitatea de funcționare. In instalație COP mediu eate egal cu 5,3

The article presents the installation based on the approach using the integration of the carbon dioxide heat pump in pasteurization and cooling installation for milk and in installations for preparing of hot and "icy" water. The scheme differs from the prototype by the use of additional heat exchangers and of their connection to the main elements of the installation. A proposed technique of elements connection in the heat pump installation permits to compensate the effect of temperature of cold water supply source, which is low-grade heat source for the heat pump, on the quality the work of the installation. The design of the installation enables to compensate the impact of seasonal variation of water temperature. The installation ensures the COP = 5.3.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, молоко, термодинамический цикл, диоксид углерода,

пастеризационно-охладительная установка