Modificările indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea lor cu compuşi bioactivi autohtoni
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
654 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-09 10:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.71-007.233/234 (3)
Pathology of the organs of locomotion. Skeletal and locomotor systems (240)
SM ISO690:2012
TAGADIUC, Olga; SARDARI, Veronica; PANTEA, Valeriana. Modificările indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea lor cu compuşi bioactivi autohtoni. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 120-128. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Modificările indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea lor cu compuşi bioactivi autohtoni

CZU: 616.71-007.233/234
Pag. 120-128

Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Pantea Valeriana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2015


Rezumat

Estimarea proceselor de remodelare osoasă s-a efectuat prin evaluarea markerilor biochimici – fosfataza alcalină termolabilă (FATL), fosfataza acidă tartratrezistentă (FATR), pirofosfataza (PF) anorganică osoasă şi 5′-nucleotidaza (5′-NT). În studiu au fost utilizaţi CBA autohtoni - CMD-4, CMD-8, CMJ-23, CMJ-26, CMJ-33 şi remedii, obţinute din Spirulina platensis - BioR, BioR-Ge, polizaharide sulfatate (PSS). În OP CCl4-indusă are loc reducerea concludentă a activității FATL şi a FATR cu 32% şi, respectiv, 40% Compusul CMJ-23 reduce activitatea FATR cu 54% în raport cu indicii lotului martor şi cu 22% faţă de animalele cu patologia provocată. Enzimoactivitatea 5′-NT creşte relevant cu 195% în OP indusă cu etilenglicol (EG), cu 89% în OP CCl4-indusă şi cu 125% în OP ciclofosfan-indusă, iar activitatea PF anorganice sporeşte cu 53% în OP EG-indusă. În OP CCl4-indusă CMJ-23 şi CMJ-33 amplifică sesizabil forţa catalitică a 5′-NT peste valorile lotului martor (depăşire de 2,1-2,4 ori), fapt ce indică la acţiunea lor osteoregeneratoare. Majoritatea CBA testaţi menţin la valori sporite activitatea 5¢-NT şi pe cea a PF anorganice în OP EG-indusă, ce denotă o sporire considerabilă a turnoverului osos. CBA autohtoni – BioR, BioR-Ge şi CMD-4 în OP EG-indusă şi PSS 125 mg/kg în OP indusă cu CCl4 demonstrează capacitate osteoregeneratoare prin faptul că stimulează efi cient activitatea PF anorganice. Bioremediul PSS în doză 125mg/kg manifestă o acţiune elocventă de stimulare a 5′-NT atât la animalele sănătoase, cât şi la cele cu OP indusă de CCl

Estimation of bone remodeling processes was performed by evaluating bone biochemical markers - thermolabile alkaline phosphatase (TALP), tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) inorganic bone pyrophosphatase (PP) and 5′-nucleotidase (5′-NT). The local BAC - CMD-4, CMD-8, CMJ-23, CMJ-26, CMJ-33, and remedies, obtained from Spirulina platensis - BioR, BioR-Ge and sulfated polysaccharides (PSS) were used in the study. In CCl4-induced OP, the activity of TALP and TRAP were conclusive reduced by 32% and 40%. CMJ-23 reduced the activity TRAP by 54% compared with control group values and by 22% compared to animals with OP. 5′-NT activity increased significantly by 195% in ethylene glycol (EG)-induced OP, by 89% in CCl4-induced OP and by 125% in ciclofosfan-induced OP, while the activity of inorganic PP increased by 53% in EG-induced OP. In CCl4-induced OP CMJ -23 and CMJ-33 considerable increased the catalytic activity of the 5′-NT in comparison with the control group levels (over the 2.1-2.4 times), indicating their osteo regenerative action. Most of the tested BAC maintained the increased activity values of 5¢-NT and inorganic PP in EG-induced OP, that is a prove of the considerable increase in bone turnover. Local BAC - BioR, BioR-Ge and CMD-4 and PSS (125 mg/kg) demonstrate the capacity of bone regeneration incient stimulation of the activity of inorganic PP. The bioremedy PSS (125 mg/kg) exhibits an significant stimulatory action upon 5′-NT activity both in healthy animals, as well as in CCl4-induced OP.

Оценка процессов ремоделирования костной ткани было проведено путем оценки биохимических маркеров - термолабильной щелочной фосфатазы (FATL), тартратрезис-тентной кислой фосфатазы (FATR), неорганиче- ской костной пирофосфатазы (ПФ) и 5′-нуклеотидазы (5′-NT). Были исследованны местные БАС - CMD-4, CMD- 8, CMJ-23, CMJ-26, CMJ-33, и препараты, полученные из Spirulina platensis - BIOR, BioR-Ge и сульфатированные полисахариды (PSS). При CCl4-индуцированном ОП было выявлено выраженое снижение активности FATL и FATR на 32% и 40%, соответственно. Соединение CMJ-23 снижает активность FATR на 54% по сравнению с показателями контрольной группы и на 22% по сравнению с животными с CCl4-индуцированном ОП. Активность 5′- NT возросло на 195% при OP индуцированном этиленгликолем, на 89% при CCl4-индуцированном ОП и на 125% в циклофосфан-индуцированном ОП, а активность неорганической ПФ увеличивается на 53% в EG-индуцированном ОП. При CCl4-индуцированном ОП CMJ-23 и CMJ-33 значительно усиливают каталитическую активность 5′-NT в сравнении с контрольной группы (в 2,1-2,4 раза), что свидетельствует об их остеорегенеративном действии. Большинство тестированых БАС поддерживают повышенную активность 5¢-NT и неорганической 5′-NT при ЭГ-индуцированном ОП, что указывает на значительное увеличение костного ремоделирования. Местные БАС - BioR, BioR-Ge и CMD-4 в ЭГ-индуцированном ОП и PSS (125 мг/кг) в CCl4-индуцированном OП проявляют способность к остеорегенерации вследствии стимуляции активности неорганической ПФ. Биопрепарат PSS (125 мг/кг) проявляет выраженное стимулирующее действие на 5′-НТ как у здоровых животных, а также при CCl4- индуцированном ОП.

Cuvinte-cheie
osteopatia experimentală, markeri ai remodelării osoase,

compuşi bioactivi