Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea cu compuși bioactivi autohtoni
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.71-007.233/234 (3)
Pathology of the organs of locomotion. Skeletal and locomotor systems (240)
SM ISO690:2012
PANTEA, Valeriana; ANDRONACHE, Lilia; SARDARI, Veronica; ŞTÎRBA, Olga; SVET, Irina. Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea cu compuși bioactivi autohtoni. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 107-114. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea cu compuși bioactivi autohtoni

CZU: 616.71-007.233/234
Pag. 107-114

Pantea Valeriana, Andronache Lilia, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Svet Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2015


Rezumat

Cunoaşterea concentraţiei și dinamicii componentelor minerale din țesuturi și organe prezintă o importanţă majoră pentru aprecierea stării normale sau patologice a organismului. În acest sens, cercetarea influenței unor compuşi bioactivi (CBA) autohtoni asupra componenței minerale a țesutului osos în osteopatiile (OP) experimentale, argumentarea utilităţii folosirii lor în profilaxia şi tratamentul acestor patologii prezintă un mare interes teoretic și practic. În studiu au fost utilizaţi CBA autohtoni - CMD-4, CMD-8, CMJ-23, CMJ-26 şi CMJ-33 şi remedii, obţinute din spirulină - BioR, BioR-Ge, polizaharide sulfatate (PSS). În OP CCl4-indusă medicația cu CMD-8 şi CMJ-23 reduce nivelul de calciu osos cu 4% (p<0,05), iar CMJ-23 scade concentrația de fosfați cu 2% (p<0,05), ceea ce indică la eficienţa lor redusă. Tratamentul cu PSS s-a dovedit a fi mai eficient, deoarece acesta contribuie la restabilirea conţinutului de minerale în ţesutul osos afectat de OP. În OP indusă cu etilenglicol sub influenţa BioR-Ge şi CMJ-23 se remarcă o tendinţă de restabilire a nivelu1ui de zinc, iar utilizarea CMD-8 şi CMJ-23 conduce la normalizarea conţinutului de cupru. În OP indusă de ciclofosfan medicaţia cu PSS și BioR-Ge induce o majorare a conţinutului de calciu, ce a devansat cu 14% - 17% nivelul atestat în lotul martor. Utilizarea BioR-Ge şi PSS a condus la normalizarea conţinutului de zinc și chiar majorarea valorilor acestui microelement. Datele obținute deschid posibilități privind elaborarea unor strategii terapeutice eficiente de intervenție în maladiile osoase cu CBA.

The knowledge of the concentration and dynamics of mineral components in tissues and organs is of major importance for the assessment of the condition of the body. In this aspect, the influence of some local bioactive compounds (BAC) on mineral composition of bone tissue in experimental osteopathy (OP) and usefulness of their use in the prophylaxis and treatment of these pathologies is of great theoretical and practical interest. The local CBA - CMD-4, CMD-8, CMJ-23, CMJ- 26 and CMJ -33, and remedies obtained from spirulina - BioR, BioR-Ge and sulfated polysaccharides (PSS), were studied. In CCl4-induced OP, the medication with CMD-8 and CMJ-23 reduced the level of bone calcium by 4% (p <0.05), and CMJ-23 decreased the phosphates concentration by 2% (p <0.05), which pointed their reduced efficiency. Treatment with PSS has proven to be more efficient because it restored bone mineral content affected by OP. In ethylene glycol-induced OP medication with BioR-Ge and CMJ-23 induced a tendency of zinc level restoration, while administration of CMD-8 and CMJ-23 leaded to the normalization of copper level. In ciclofosfan-induced OP medication with PSS and BioR-Ge inducde an increase in calcium content, which surpassed with 14% - 17% the level in the control group. Administration of BioR-Ge and PSS resulted in normalization and even increase of the bone zinc level. Obtained data open possibilities for the development of effective therapeutic strategies in bone diseases using BAC.

Знание концентрации и динамики минеральных компонентов в тканях и органах, имеет важное значение для оценки состояния организма. В этом контексте, исследование влияния отечественных биологически активных соединений (БАС) на минеральный состав костной ткани при экспериментальных остеопатиях (ОП) и обоснование их использования для профилактики и лечения этих патологий имеет большое теоретическое и практическoe значение. Были исследованны отечественные БAС - CMD-4, CMD-8-23 CMJ, CMJ CMJ-26 и-33 и средства, полученные из спирулины - BioR, BioR-Ge, сульфатированные полисахариды (PSS). При CCl4-индуцированной ОП введение СМD-8 и CMJ-23 приводит к снижению уровеня кальция в костях на 4% (р <0,05), в то время как CMJ-23 снижает концентрацию фосфатов на 2% (р <0,05), что указывает на их низкую эффективность. Лечение PSS было более эффективным, поскольку препарат восстановил минеральный состав костей при данной OП. В этиленгликоль-индуцированной ОП, под воздействием BioR-Ge и CMJ-23 отмечена тенденция восстановления уровня цинка, а CMD-8 и CMJ-23 приводит к нормализации содержания меди. Препараты PSS и BioR-Ge вызывают увеличение уровня кальция при OP индуцированной циклофосфаном, который на 14% - 17% превышал содержание элемента в контрольной группе. Использование BioR-Ge и PSS привело к нормализации цинка и даже увеличению уровня зтого микроэлемента. Результаты исследования открывают новые возможности для развития эффективных терапевтических стратегий при заболеваниях костной ткани с примененим БАС.

Cuvinte-cheie
osteopatia experimentală, metabolism mineral,

compuşi bioactivi