Принципы направленного энергетического действия в пищевых нанотехнологиях
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
555 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-17 16:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
664.035.2:[66.047+66.061.3](477) (1)
Production and preservation of solid foodstuffs (189)
SM ISO690:2012
БУРДО, Олег; ТЕРЗИЕВ, С.Г.; БАНДУРА, В.Н.. Принципы направленного энергетического действия в пищевых нанотехнологиях. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 80-87. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Принципы направленного энергетического действия в пищевых нанотехнологиях

CZU: 664.035.2:[66.047+66.061.3](477)
Pag. 80-87

Бурдо Олег, Терзиев С.Г., Бандура В.Н.
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Обсуждаются перспективы технологий направленного энергетического действия (НЭД). Предложена классификация НЭД - технологий. Цель работы – дать анализ возможности НЭД в пищевых нанотехнологиях. Методами математического моделирования изучены комбинированные процессы массопереноса при экстрагировании и сушке. Анализируется физическая модель комбинированных про-цессов НЭД - технологий. Разработана классификация гидродинамических потоков из капиллярных структур пищевого сырья. Установлены условия развития ламинарной и турбулентной бародиффузии. Обоснованы задачи экспериментального моделирования. Обсуждается новое число подобия – число энергетического воздействия. Это число корректно учитывает специфику комбинированных процессов НЭД-технологий. Показано, что импульсное электромагнитное поле является эффективным инструмен-том реализации НЭД-технологий. Степень интенсификации процессов массопередачи с применением бародиффузионных технологий, НЭД - технологий может на порядки превышать возможности традици-онных технологий.

Sunt discutate perspectivele de tehnologiile direcţionate energetice (TDE). Este propusă clasificarea tehnologiilor TDE. Scopul lucrării constă în analiza oportunităţilor de TDE în nanotehnologii alimentare. Prin utilizarea metodelor de modelare matematică sunt studiate procesele combinate de transfer a masei în procesele de extragere şi uscare. Se analizează modelul fizic al proceselor combinate de tehnologiilor TDE. Este elaborată clasificarea fluxurilor hidrodinamice din structure capilare a materiei primă alimentară. Sunt stabilite condiţii de dezvoltare a barodifuziei laminare şi turbulente. Sunt fundamentate problemele de modelare experementală. Se discută un noul număr de similitudine - numărul de impact energetic. Acest număr corect ţine cont de specifică a proceselor compbinate de tehnologiile TDE. Este demonstrat, că câmpul electromagnetic de impuls constituie un de realizare de tehnologiile TDE. Gradul de intensificare a proceselor TDE cu utilizarea tehnologiilor de barodifuzie poate poate fi cu ordine de mărime mai mare decât capacităţile de tehnologiile tradiţionale.

The prospects of technologies of directed energy action (DEA) are discussed. Classification of DEA-technologies is offered. The purpose of the work is to give analysis of possibilities of DEA in food nanotechnologies. Combined processes of mass transfer during the extraction and drying are con-sidered by methods of mathematical modeling. The physical model of combined processes in DEA-technologies is analyzed. The classification of hydrodynamic flow from the capillary structures of food raw materials is given. Conditions of upgrowth of laminar and turbulent barodiffusion are set. Problems of experimental modeling are grounded. A new number of similarities, the number of ener-getic action, is discussed. That number correctly takes into account the specific of combined processes of DEA-technologies. It has been shown that impulse electromagnetic field is effective tool for realization DEA-technologies. Degree of intensification processes of mass transfer with application of barodiffusion and DEA-technologies can be by the order greater than possibilities of traditional technologies.

Cuvinte-cheie
нанотехнологии, энергия, моделирование,

бародиффузия, пищевые технологии