Многоуровневые преобразователи с симметричным выходным напряжением для мощного шестифазного транспортного электропривода
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-18 21:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.25/.572(478) (1)
Electrical engineering (919)
SM ISO690:2012
ОЛЕЩУК, В.И.; ERMURAŢCHII, Vladimir. Многоуровневые преобразователи с симметричным выходным напряжением для мощного шестифазного транспортного электропривода. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 27-34. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Многоуровневые преобразователи с симметричным выходным напряжением для мощного шестифазного транспортного электропривода

CZU: 621.314.25/.572(478)
Pag. 27-34

Олещук В.И., Ermuraţchii Vladimir
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Проведено исследование сдвоенной трехфазной преобразовательной системы транспортного назначения на базе четырех трехуровневых инверторов напряжения со специализированной стратегией регулирования и модуляции, обеспечивающей как синхронизацию режимов функционирования всех инверторов, так и четвертьволновую симметрию кривых фазного выходного напряжения. Выполнено детальное моделирование процессов в системах с базовыми разновидностями алгоритмов управления и регулирования. Показано, что величина взвешенного коэффициента искажений фазного напряжения системы асинхронного электропривода с четырьмя трехуровневыми инверторами на 60-95% ниже, чем для аналогичной системы на базе двух инверторов. При этом использование алгоритмов прерывистой синхронной модуляции позволяет обеспечить меньшую (до 15%) величину взвешенного коэффициента искажений фазного напряжения по сравнению с соответствующими интегральными спектральными характеристиками фазного напряжения системы, регулируемой на базе алгоритмов прямой синхронной модуляции.

S-a efectuat cercetarea sistemului trifazat dublu de conversie a energiei destinate transportului electric pe baza a patru invertoarelor de tensiune în trei nivele, cu strategie specială de control şi modulare, ce asigură atât sincronizarea regimurilor de funcţionare a invertoarelor, cît şi simetria de un sfert de undă a curbei tensiunii fazei. S-a efectuat modelarea detaliată a proceselor în sisteme cu versiuni de bază ale algoritmilor de control şi reglare. S-a demonstrat, că valoarea ponderată a factorul de distorsiune a tensiunii de fază a sistemului de acţionări electrice cu patru invertoare de trei nivele este de până la 60-95% mai mică, decât pentru un sistem similar în baza a două invertoare. Aplicarea algoritmilor de modulare sincronă discontinuă asigura o valoarea ponderată factorul de distorsiune a tensiunii de fază mai mică (până la 15%) în comparaţie cu caracteristicile integrale spectrale respective ale tensiunii de fază a sistemului dirijat prin algoritmii de modulare sincronă directă.

Research of dual three-phase transport-oriented power conversion system on the base of four three-level inverters with specialized switching strategy insuring both synchronization of control modes of inverters and quarter-wave symmetry of the phase voltages of system has been executed. Detailed modeling of processes in systems with basic versions of control algorithms has been done. It has been shown, that value of weighted total harmonic distortion factor of the phase voltage of controlled ac electric drive system with four three-level inverter is up to 60-95% lower than for a similar system based on two inverters. The use of algorithms of discontinuous synchronous modulation assure lower (up to 15%) value weighted total harmonic distortion factor of the phase voltage in comparison with the corresponding integral spectral characteristics of the phase voltage of system, controlled by algorithms of direct synchronous modulations.

Cuvinte-cheie
автономный инвертор напряжения, алгоритмы широтно-импульсной модуляции, модулированное выходное напряжение, сдвоенная трехфазная система, гармоники,

спектральный состав