Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
440 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-10 12:41
SM ISO690:2012
RAILEAN, Albert; GHERCIU, Svetlana; MEŞINA, Victor. Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 82-85. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău

Pag. 82-85

Railean Albert1, Gherciu Svetlana1, Meşina Victor2
 
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost şi continuă să fie una din priorităţile activităţii umane [1]. Menţinerea şi fortifi carea indicilor de sănătate a populaţiei este şi rămâne una din scopurile primordiale ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) al municipiului Chişinău, ca serviciu cu activitate publică de monitorizare şi implementare a legislaţiei statului în domeniul promovării sănătăţii.

Health protection and some the fight against existing diseases has been and continues to be one of the priorities of human activity. Maintaining and strengthening the health indices of the population is and remains one of the primary goals of the State Supervision Service for Public Health (SSSPH) of Chisinau, the public service activity monitoring and implementation of state legislation on health promotion.

Охрана здоровья и борьба с существующими заболеваниями была и продолжает оставаться одной из приоритетных направлений деятельности человека. Сохранение и улучшение показателей здоровья населения была и остается одной из основных задач Государственной службы по надзору в области общественного здоровья (SSSSP) Кишинева, органа осуществляющего мониторинг общественного здоровья и внедрения государственного законодательства в сфере охраны здоровья.

Cuvinte-cheie
sănătate publică, promovarea sănătăţii,

profilaxia maladiilor