Изучение некоторых особенностей переживания беременности и ситуации материнства
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-25 08:37
Vizualizări 210
Vizitatori unici 33
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение некоторых особенностей переживания беременности и ситуации материнства

Pag. 85-95

Жигэу Елена, Костя Татьяна
 
Universitatea Slavonă a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

В статье отражены результаты изучения психологических особен- ностей переживания беременности и ситуации материнства. Было исследовано 100 беременных женщин в возрасте от 18 до 42 лет. Показано, что все беременные женщины испытывают высокий уровень личностной тревожности. Номер беременности влияет на тип отношения к беременности, у женщин с одной беременностью чаще встречается гипогестогнозический подтип психологического компонента гестационной доминанты. Полученные результаты позволили выделить три группы женщин, отличающихся по преобладающему типу психологического компонента гестационной доминанты и нуждающихся в разных программах дородовой подготовки.

Articolul reflectă rezultatele unui studiu privind caracteristicile psihologice ale femeilor ce se confruntă cu sarcina şi maternitatea. Au fost studiate 100 de femei gravide cu vârsta cuprinsă între 18-42 ani. Cercetarea a relevat că toate femeile gravide manifestă un grad înalt de anxietate. Numărul sarcinii influenţează asupra atitudinii viitoarei mame faţă de sarcină. La femeile cu prima sarcină se evidenţiază subtipul hipogestognozic al componentului psihologic gestaţiei dominante. De asemenea, vârsta influenţează asupra tipului de sarcină, în grupul de femei cu vârsta de 18- 22 ani mai frecvent se atestă subtipul optimal al componentului psihologic gestaţiei dominante. Rezultatele obţinute au permis identificarea a trei grupuri de femei, care diferă între ele prin tipul cel mai răspândit al componentului psihologic gestaţiei dominante şi au nevoie de programe diferite de pregătire prenatală.

The article describes the results of the study of psychological features of the experiences of pregnancy and motherhood situation. 100 pregnant women aged from 18 till 42 years were examined. It is shown that all pregnant women experience a high level of personal anxiety. The number of pregnancy influences the type of the relation to pregnancy, women with one pregnancy more often meet the gipogestognozich subtype of a psychological component of the gestational dominant. Due to the results of the study we distinguished three groups of women, differing in the predominant type of psychological component of the gestational dominant who need different programs of prenatal training.

Cuvinte-cheie беременность, материнство, психологический компонент гестационной доминанты, типы переживания беременности.