Психическое здоровье и дезадаптация студентов-инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
269 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-01 14:53
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Психическое здоровье и дезадаптация студентов-инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях

Pag. 25-31

Лобунец Анна
 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se face o analiză teoretică la problema cercetată din literatura de specialitate, sunt evidenţiate mecanismele patopsihologice de excludere a reacţiilor de inadaptare ale studenţilor cu dizabilităţi, condiţionate de configurarea anumitor accentuaţii de personalitate. Se descriu caracteristicile dezvoltării afectiv-emoţionale a studenţilor cu dizabilităţi şi se prezintă o analiză a stării lor. Este elaborat un sistem de procedee medicale şi psihologice în remedierea funcţiilor dizadaptative ale studenţilor cu dizabilităţi din universităţi bazate pe studiul structurii şi mecanismelor psihologice ale apariţiei reacţiilor dizadaptative.

Проведен теоретический обзор проблемы, выделены патопсихологические механизмы формирования реакций дезадаптации у студентов-инвалидов, обусловленные определенной конфигурацией вариантов личностной акцентуации. Описаны особенности аффективно-эмоциональной сферы студентов-инвалидов и проведен анализ их состояния. Разработана система медико-психологической коррекции дезадаптационных состояний у студентов-инвалидов ВУЗов на основании изучения их структуры и психологических механизмов формирования.

A theoretical overview of the problem are highlighted pathopsychological mechanisms of reactions exclusion of students with disabilities due to certain configuration options personal accentuation. The features of the affective-emotional development of students with disabilities and the analysis of their condition. A system of medical and psychological conditions in disadaptative correction disabled students of universities based on the study of their structure and psychological mechanisms of formation.

Cuvinte-cheie
studenţi cu dizabilităţi, reabilitare afectivemoţională, reabilitare medicală şi psihologică,

anxietate