Посуда из скифских погребальных комплексов Рогачикского курганного поля
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
593 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-29 07:29
SM ISO690:2012
БОЛТРИК, Юрий; ФИАЛКО, Елена. Посуда из скифских погребальных комплексов Рогачикского курганного поля. In: Stratum plus. 2010, nr. 3, pp. 289-323. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 3 / 2010 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Посуда из скифских погребальных комплексов Рогачикского курганного поля

Pag. 289-323

Болтрик Юрий, Фиалко Елена
 
Институт Археологии НАН Украины
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Rogachik barrow massive is a part of the main cluster of burial sites in the center of Scythia. Excavations of barrows were conducted in 1914, 1976—77 and 1990. Forty-three Scythian barrows containing 81 graves were studied on the border of two regions — Zaporizhia and Kherson. Despite the fact that most of the graves were plundered in ancient times, they maintained a representative series of the pottery. It is diverse by material (clay, metal, wood, alabaster) and also by utilization (tare, cookware, for perfumes and cosmetic). Pottery is represented by local molded pots and imported black-glazed and red vessels. Mortar is one of the rare and earliest findings, which penetrated here, apparently, from outside of the Black Sea Coast zone. Imported pottery was oſt en adapted by nomads to the needs of nomadic life. Black-glazed pottery usually was older than the other things of the accompanying goods. Amphoras make the oldest category of finds in the ceramic complex. Funeral feasts involving breaking of amphoras and including dozens of vessels were part of the Scythian burial rite. The local pottery is represented by wooden bowls and bronze all-cast cauldrons. Imported metal pottery (louterion, kylix, situla) remained fragmented. Collection of the pottery from Rogachik barrow massive demonstrates a variety of funeral requisites of the Scythians. Indirectly, it reflects the social heterogeneity of the Scythian society, especially manifested in the second half of the 4 th century BC. And, at the same time, it shows active erosion of the Scythian material culture of this period by Ancient artifacts, which were penetrating the nomadic environment in various ways.

Masivul de tumuli Rogacic face parte din agregaţia principală de monumente funerare din centrul Sciţiei. Săpăturile arheologice ale tumulilor au fost efectuate în anii 1914, 1976—77 şi 1990. La frontiera dintre cele două regiuni — Zaporojie şi Herson — au fost cercetate 43 de tumuli scitici, care conţin 81 de morminte. În ciuda faptului că majoritatea mormintelor a fost jefuită în timpuri antice, în cadrul acestora s-a păstrat o serie de vase ceramice care sunt din diverse materiale (argilă, metal, lemn, alabastru) şi, de asemenea, se deosebesc după modul de utilizare (tară, de gătit, pentru parfumuri si cosmetică). Ceramica este reprezentată prin vase locale şi vase importate glazurate cu negru şi vase roşii. Printre descoperirile cele mai rare şi vechi este mortar, care a fost împrumutat, aparent din afara zonei Circumpontice. Adeseori ceramica importată era adaptată de către nomazi la nevoile modului lor de viaţă. Ceramica glazurată cu negru, de obicei, era mai veche decât alte obiecte din complexul funerar. Cea mai veche categorie de descoperiri din complexul ceramic reprezintă amfore. Sărbătorile cu stricarea de amfore, care includea zeci de vase, făceau parte din riturile funerare scitice. Ceramica locală este reprezentată de potire din lemn şi cazane din bronz. Ceramica importată din metal (louterion, kylix, situla) s-a păstrat doar fragmentat. Colecţia de ceramica din masivul de tumuli Rogacic demonstrează varietatea obiectelor funerare ale sciţilor. În mod indirect, aceasta reflectă heterogenitatea socială a societăţii sciţilor, care, în special, s-a manifestat în a doua jumătate a secolului IV î. e. n. Şi, în acelaşi timp, colecţia de ceramică arată eroziunea activă a culturii materiale scitice din această perioadă prin artefacte antice care ajungeau în mediul nomazilor prin diverse căi.

Рогачикское курганное поле является составной частью основного скопления погребальных памятников в центре Скифии. Раскопки курганов проводились в 1914, 1976—77 и 1990 годах. На смежных землях двух областей — Запорожский и Херсонской — исследовано 43 скифских кургана, содержавших 81 могилу. Несмотря на древние ограбления большей части могил, в них сохранилась представительная серия посуды. Она разнообразна и по материалу (глиняная, металлическая, деревянная, алебастровая), и по назначению (тарная, кухонная, столовая, туалетная). Глиняную посуду представляют местные лепные горшки и импортные гончарные, чернолаковые и красно-фигурные сосуды. К числу редких и наиболее ранних находок относится мортар, поступивший, очевидно, из-за пределов Циркумпонтийской зоны. Часто импортная посуда у номадов адаптировалась к нуждам кочевого быта. Чернолаковая посуда, как правило, старше остальных вещей сопровождающего инвентаря. Наиболее позднюю категорию находок керамического комплекса составляют амфоры. Тризны с амфорным боем, включающим десятки сосудов, являлись элементом скифской погребальной обрядности. Местную посуду представляют деревянные чаши и бронзовые котлы. Импортная металлическая посуда (лутерий, килик, ситула) сохранилась фрагментарно. Коллекция посуды из Рогачикского курганного поля демонстрирует разнообразие погребального реквизита скифов. Косвенным образом она отражает социальную неоднородность скифского общества, особенно проявившуюся во второй половине IV в. до н. э. И одновременно показывает активное размывание скифской материальной культуры этого периода античными артефактами, попадавшими в среду кочевников различными путями.

Cuvinte-cheie
Днепро-Молочанская степная область,

скифы, курганы, погребальный обряд, посуда