Eficacitatea antibacteriană a preparatului Cifran Ct în tratamentul şi profilaxia proceselor septico-inflamatorii ale regiunii oro-maxilo-faciale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-08 06:42
SM ISO690:2012
MELNIC, Iurie; DACIN, Natalia. Eficacitatea antibacteriană a preparatului Cifran Ct în tratamentul şi profilaxia proceselor septico-inflamatorii ale regiunii oro-maxilo-faciale . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 74-78. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Eficacitatea antibacteriană a preparatului Cifran Ct în tratamentul şi profilaxia proceselor septico-inflamatorii ale regiunii oro-maxilo-faciale

Pag. 74-78

Melnic Iurie, Dacin Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Cercetările efectuate în SSU Nicolae Testemiţanu, Secţia de reabilitare şi implantologie orală, pol-ca nr. 7, sect. Centru, mun. Chişinău, Catedra de Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a USMF Nicolae Testemiţanu arată că combinaţia raţional aleasă a ciprofl oxacinei şi tinidazolei în preparatul antibacterian Cifran CT permite recomandarea lui nu numai în tratamentul maladiilor septico-infl amatorii (abcese şi fl egmoane ale regiunii oro-maxilo-faciale), ci şi pentru profi laxia apariţiei şi dezvoltării complicaţiilor infl amatorii timpurii, care apar la bolnavi după înlăturarea tumorilor de maxilar, efectuării implantării dentare intraosoase şi în cazul fracturilor deschise ale mandibulei, extracţiilor complicate atipice ale molarilor trei.

Researches carried out in SSU N. Testemitanu, Section of Rehabilitation and oral Implantology, polyclinic nr.7 district Center, Chisinau Municipality, department of Microbiology, Virology and Immunology USMF N. Testemitanu show that, rational chosen combination of ciprofl oxacin and tinidazole in antibacterial preparation Cifran CT allows its’ recommendation not only in the treatment of septico-infl ammatory diseases (abscesses and phlegmons of omf region) but also for prevention of occurence and develpment of precocious infl ammatory complications, which appear at patients after jaw tumors removal, performing intraosseous dental implantation and in case of mandible’s open fractures, as well in complicated atypical extractions of third molars.

Проведенное исследование в УСО N. Testemiţanu,Oтделении Реабилитации и Дентальной Импланталогии, пол-ке №7 г. Кишинэу, кафедры Микробиологии, Вирусологии и Иммунологии N.Testemiţanu показывает, что рационально подобранное сочетание ципрофлоксацина и тинидазола в антибактериальном препарате Цифран СТ позволяет рекомендовать его не только при лечении гнойно-воспалительных заболеваний (абсцессы и флегмоны ЧЛО), но и для профилактики развития ранних воспалительных осложнений, которые возникают у больных после удаления опухолей челюстей, проведения внутрикостной дентальной имплантации, при открытых переломах нижней челюсти и атипичных, сложных удалений 3 коренных зубов.