Avantaje economice ale sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
751 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-11 17:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33(478+100) (2)
Commercial law. Company law (1228)
General geography. Science of geographical factors (systematic geography). Theoretical geography (131)
Economics. Economic science (8044)
SM ISO690:2012
URSU, Tatiana. Avantaje economice ale sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice. In: Intellectus, 2012, nr. 4, pp. 37-42. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Avantaje economice ale sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice
CZU: 347.77:911.3:33(478+100)

Pag. 37-42

Ursu Tatiana
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

În Republica Moldova protecƒia juridică a IG este reglementată de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecƒia indicaƒiilor geogra ce, denumi- rilor de origine și specialităƒilor tradiƒionale garan- tate, care stabilește cadrul legal ce ƒine de înregis- trarea, protecƒia juridică și utilizarea IG. Prevederile Legii naƒionale privind protecƒia IG sunt racordate atât la prevederile internaƒionale, cât și la cele euro- pene. Republica dispune de resurse bogate și de un climat favorabil pentru crearea și fabricarea produ- selor care pot bene cia de protecƒia IG. În prezent există patru zone vitivinicole cu indicaƒii geogra ce: Valul Traian, Ștefan-Vodă, Codru și Bălƒi. Aceasta reprezintă un început bun pentru valori carea produselor de calitate, dar în afara sectorului vitivinicol sunt și multe alte domenii care au șanse să devină istorii de succes, cum ar  : brânzeturile, carnea, mineralele medicinale, ceaiurile medicinale, materialele de construcƒie, obiectele de artizanat etc.

In Moldova, the legal protection of GIs is regulated by Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, which establishes the legal framework pertaining to registration, legal protection and use of GI. The provisions of the national Law on the protection of GIs are connected to both international and European provisions. The Republic has rich resources and a favorable climate for the development and manufacture of products that can bene t from GI protection. Currently, there are four wine growing and making areas with geographical indications: Valul Traian, Stefan-Voda, Codru and Balti. This is a good start for the use of quality products, but outside the wine growing and making sector there are also many other areas that are likely to become success stories, such as: various kinds of cheese, meat, medicinal minerals, medicinal teas, building materials, handicrafts, etc.