Relația dintre text și spectacol în teatrul radiofonic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
97 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-21 00:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.096:82‑2 (1)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (524)
Literature (3592)
SM ISO690:2012
ALEXEI, Ludmila. Relația dintre text și spectacol în teatrul radiofonic. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale, 7 aprilie 2023, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Notograf Prim, 2023, pp. 145-150. ISBN 978-9975-84-202-0. DOI: https://doi.org/10.55383/iadc2023.25
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale 2023
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 7 aprilie 2023

Relația dintre text și spectacol în teatrul radiofonic

The relationship between text and performance in the radio theater

DOI:https://doi.org/10.55383/iadc2023.25
CZU: 792.096:82‑2

Pag. 145-150

Alexei Ludmila
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2024


Rezumat

Obiectul cercetării îl constituie relaţionarea dintre text şi spectacol în teatrul dramatic, text şi spectacol în teatrul radiofonic, cu identificarea principalelor similitudini şi diferenţe între aceste forme de artă teatrală. Constatarea noastră porneşte de la faptul că şi în cazul teatrului radiofonic, şiîn cazul teatrului dramatic la bază se află dramaturgia, adică literatura dramatică, piesele autorilor, care au scris sau scriu special pentru teatrul radiofonic, cu excepţia faptului că în teatrul sonor sunetul este cel care creează imaginile, în lipsa unui decor, a luminilor, scenografiei etc. Cercetarea se bazează pe conceptele teoreticienilor, criticilor de teatru, dramaturgilor, scenariştilor, care continuă să îmbogăţească ambele domenii, să investigheze şi să indice graniţele apropiate sau îndepărtate dintre teatrul radiofonic şi teatrul dramatic, precum şi să traseze noile direcţii de dezvoltare şi inovaţie în domeniul formelor de expunere a mesajului ideatic prin teatru în secolul XXI.

The object of the research is the relationship between text and performance in the dramatic theater, text and performance in the radio theater, with the identification of the main similarities and differences between these forms of theatrical art. Our finding starts from the fact that both in the case of radio and dramatic theater, the basis is dramaturgy, i.e. dramatic literature, the plays of authors who have written or are writing specifically for the radio, theater, with the exception that in the sound theater, it is the sound that creates the images in the absence of scenery, lights, scenography etc. The research is based on the concepts of theorists, theater critics, dramatists, script writers who continue to enrich both fields, investigate and indicate the close or distant boundaries between the radio theater and dramatic theater, as well as discover new directions of development and innovation in the field of forms of exposition of the ideational message through the theater in the 20th century.

Cuvinte-cheie
teatru dramatic, Teatru radiofonic, text dramaturgic, teatru clasic, adaptare radiofonică, spectatori‑receptori, teatralitate, artă verbală,

dramatic theater, radio theater, dramatic text, classical theater, radio adaptation, radio, audience‑receivers, theatricality, verbal art