Opțiuni de apreciere a sensibilității mecanice algice la pacienți cu dereglări temporomandibulare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
134 0
SM ISO690:2012
BORDENIUC, Gheorghe, LACUSTA, Victor, FALA, Valeriu, ŞINCARENCO, Irina, CEREŞ, Victoria, GÎLEA, Angela. Opțiuni de apreciere a sensibilității mecanice algice la pacienți cu dereglări temporomandibulare. In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 18-20 octombrie 2023, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2023, p. 717. ISSN 2345-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2023
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023

Opțiuni de apreciere a sensibilității mecanice algice la pacienți cu dereglări temporomandibulare

Options for assessment of mechanical pain sensitivity in patients with temporomandibular disorders


Pag. 717-717

Bordeniuc Gheorghe, Lacusta Victor, Fala Valeriu, Şincarenco Irina, Cereş Victoria, Gîlea Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2024


Rezumat

Introducere. Dereglările temporomandibulare (DTM) reprezintă o durere orofacială non-dentală frecventă, asociată cu diverse modificări ale sensibilității mecanice la durere (MPS) la nivelul structurilor sistemului stomatognat, a cărei evaluare reprezintă o provocare diagnostică. Scopul lucrării. Evaluarea opțiunilor de apreciere a expresiei și distribuției spațiale a sensibilității algice mecanice în dereglări temporomandibulare. Material și metode. Evaluarea variației de expresie a SMA a fost realizată în baza datelor algometrice (praguri de sensibilitate, praguri de toleranță) colectate la 55 de pacienți în proiecția punctelor de acupunctură E6 (m. maseter), E7 (ATM) în condiții de repaus și provocare de stres. Pentru evaluarea distribuției spațiale a SMA au fost procesate hărți algice a m. maseter la 30 de pacienți cu DTM și 30 de persoane fără DTM. Rezultate. Expresia SMA variază în funcție de condițiile de testare, cu reducerea statistic semnificativă la nivel de m. maseter (prag de toleranță, raport praguri sensibilitate/toleranță) în condiții de stres (hipoalgezie post-stres). Distribuția spațială a SMA necesită a fi studiată prin indici de procesare a datelor, care reflectă nivelul de omogenitate a datelor (heterogenitatea SMA). Concluzii. Aprecierea sensibilității mecanice algice a mușchilor masticatori la pacienți cu DTM reprezintă o metodă fiabilă, care necesită investigarea în condiții standardizate (confort relativ), integrală a structurilor vizate (hărți algice) din perspectiva a multiple criterii (intensitate de expresie, distribuția spațială, omogenitate).

Background. Temporomandibular disorders (TMD) is a frequent non-dental orofacial pain, associated with various changes in mechanical pain sensitivity (MPS) at the level of stomatognathic system structures, the assessment of which represents a diagnostic challenge. Objective of the study. Evaluation of options for assessing the expression and spatial distribution of mechanical pain sensitivity in temporomandibular disorders. Material and methods. The evaluation of the variation of MPS expression was carried out on the basis of algometric data (sensitivity and tolerance thresholds) collected in 55 patients in the projection of acupuncture points ST6 (masseter), ST7 (TMJ) under conditions of rest and stress. To evaluate the MPS spatial distribution, pain maps of the masseter muscle were processed in 30 patients with TMD and 30 people without TMD. Results. MPS expression varies with test conditions, with statistically significant reductions in the masseter muscle (tolerance threshold and sensitivity/tolerance ratio) under stress conditions (post-stress hypoalgesia). The MPS spatial distribution of SMA needs to be studied by data processing indices, which reflect the level of data homogeneity (SMA heterogeneity). Conclusion. The evaluation of mechanical algic sensitivity of the masticatory muscles in patients with TMD is a reliable method, which requires the investigation in standardized conditions (relative comfort), integral approach to the targeted structures (pain maps) from the perspective of multiple criteria (intensity of expression, spatial distribution, homogeneity).

Cuvinte-cheie
dereglări temporomandibulare, testare cantitativ-senzorială, sensibilitate mecanică algică.,

temporomandibular disorders, quantitative-sensory testing, algic mechanical sensitiv

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-195368</doi_batch_id>
<timestamp>1720935356</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță</full_title>
<issn media_type='print'>2345-1476</issn>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Opțiuni de apreciere a sensibilității mecanice algice la pacienți cu dereglări temporomandibulare</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Bordeniuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Lacusta</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Fala</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Şincarenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Cereş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Gîlea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>717</first_page>
<last_page>717</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>