Complex investigation of natural hydroecosystems in the Republic of Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
96 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-20 11:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502 (696)
The environment and its protection (672)
SM ISO690:2012
TRIFĂUŢAN, Viorica, COROPCEANU, Eduard. Examinarea coplexă a hidroecosistemelor naturale din Republica Moldova. In: International Congress: „Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“, 13-14 octombrie 2023, Chişinău. Chişinău: CEP UPSC, 2023, pp. 282-289. ISBN 978-9975-46-831-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Congress 2023
Conferința "Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship"
Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2023

Complex investigation of natural hydroecosystems in the Republic of Moldova

Examinarea coplexă a hidroecosistemelor naturale din Republica Moldova

CZU: 502

Pag. 282-289

Trifăuţan Viorica, Coropceanu Eduard
 
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2023


Rezumat

Examinările în teren/laborator a hidroecosistemelor naturale din Republica Moldova diseminează cunoştinţe interdisciplinare ce permit înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea şi complexitatea lor pentru promovarea educaţiei ecologice în societate. Rezultatele investigațiilor relevă caracterul complex al mediului natural construit din interacţiunea aspectelor biologice, fizice, chimice, legale, sociale, economice şi culturale pentru obținera cunoştinţelor, formarea atitudinilor, deprinderilor practice la anticiparea şi soluționarea problemelor de mediu în scopul ocrotirii resurselor naturale epuizabile.

The field/laboratory examinations of the natural hydroecosystems in the Republic of Moldova provide interdisciplinary knowledge that allows the understanding of environmental problems in their depth and complexity for the promotion of ecological education in society. The results of the investigations reveal the complex character of the natural environment built from the interaction of biological, physical, chemical, legal, social, economic and cultural aspects for obtaining knowledge, forming attitudes, practical skills to anticipate and solve environmental problems in order to protect exhaustible natural resources.

Cuvinte-cheie
hidroecosistem, impact antropic, examinări în teren, educaţie ecologică,

hydroecosystem, anthropogenic impact, field examinations, ecological education