Măsurarea şi comunicarea performanţei globale a entităţii prin raportarea sustenabilă
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
222 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-29 20:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.9 (445)
International economy generally. International economic relations. Global economy (440)
SM ISO690:2012
MIHALCIUC, Camelia-Cătălina, APETRI, Anisoara-Niculina. Măsurarea şi comunicarea performanţei globale a entităţii prin raportarea sustenabilă. In: Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică, Ed. Ediția 1, 14-15 septembrie 2016, Chişinău. Chişinău: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2016, pp. 696-703. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică 2016
Conferința "Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică"
Ediția 1, Chişinău, Moldova, 14-15 septembrie 2016

Măsurarea şi comunicarea performanţei globale a entităţii prin raportarea sustenabilă

CZU: 339.9
JEL: M48, Q01, Q56.

Pag. 696-703

Mihalciuc Camelia-Cătălina, Apetri Anisoara-Niculina
 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

Increasing the performance of organizations involves combining a sustainable strategy that does not neglect any moment purposes of all the stakeholders and above all to respect the social and environmental principles. Financial performance is an entity objective in itself, but today companies are more interested in obtaining a nonfinancially performance as moral obligations and responsibilities towards society and the environment go beyond the financial sphere. Thus, for a company to be ethical and sustainable, it must become socially responsible, namely to ensure a balance between all participants in public life, regardless of interest, generating social performances, which most often are those that bring value to the company. Over the period, accounting has evolved significantly from an accounting-based financial matters, that measure the economical and financial performance of a company, to an accounting sustainable, based on financial, social and environmental issues, which measures global performance (economical performance, environmental and social performance). Financial performance encompasses all aspects of the entity's economic interactions, including traditional indicators used in financial accounting, while sustainability performance includes, besides financial performance the non-financial performance namely environmental and social performance. The approach of this paper will have to table the concept of sustainable performance and communicating this performance by way of integrated reporting of organizations, because internationally this form of reporting is increasingly used, providing a range of benefits, firms understanding that reporting is a necessary condition for social responsibility approach, these could not be considered "responsible" if generally neglected to report economic, social and environmental performances. Starting from this consideration, the economic entities should develop systematically and disseminate to its stakeholders the relevant information about the impact of their activities on three directions (economic, social and environmental) reporting process following the first the measurement of economic entities performances using certain indicators, and secondly, communicating the results to those interested.

Creşterea performanţelor organizaţiilor presupune îmbinarea unei strategii sustenabile care să nu neglijeze în niciun moment scopurile tuturor deţinătorilor de interese şi mai presus de toate să respecte principiile sociale şi cele ecologice. Performanţa financiară reprezintă un obiectiv în sine al entităţii, dar la ora actuală companiile sunt mult mai interesate să obţină o performanţă non-finaciară întrucât obligaţiile morale şi responsabilităţile faţă de societate şi de mediu trec dincolo de sfera financiară. Astfel, pentru ca o companie să fie etică şi sustenabilă, aceasta trebuie să devină responsabilă social, adică să asigure un echilibru între toţi participanţii la viaţa publică, indiferent de interese, generând performanţe sociale, care de cele mai multe ori sunt cele care aduc un plus de valoare companiei. De-a lungul perioadei contabilitatea a evoluat în mod simțitor de la o contabilitate bazată pe aspecte financiare, care măsura performanțele econimico-financiare ale firmei, la o contabilitate sustenabilă, bazată pe aspecte financiare, sociale și de mediu, care măsoară performanța globală (performanța economică, performanța de mediu și performanța socială). Performanţa financiară cuprinde toate aspectele interacţiunilor economice ale entităţii, inclusiv indicatorii tradiţionali folosiţi în contabilitatea financiară, pe când performanţa sustenabilă cuprinde pe lângă performanţa financiară şi performanţa non-financiară adică performanţa de mediu şi cea socială. În demersul acestei lucrări se va avea în vedere prezentarea conceptului de performanţă sustenabilă şi comunicarea acestei performanţe prin modalitatea de raportare integrată a organizaţilor, deoarece pe plan internaţional această formă de raportare este din ce în ce mai utilizată, oferind o serie de avantaje, firmele înţelegând că raportarea este o condiție necesară a demersului de responsabilitate socială, acestea ne putând fi considerate „responsabile” dacă omit să raporteze performanțele sale economice, sociale și de mediu. Pornind de la acest considerent, entităţile economice trebuie să elaboreze în mod sistematic și să difuzeze către stakeholderii săi informații relevante cu privire la impactul activităților lor asupra celor trei direcţii (economice, sociale şi de mediu), procesul de raportare urmărind în primul rând măsurarea performanțelor entităților economice cu ajutorul anumitor indicatori și, în al doilea rând, comunicarea rezultatelor obținute celor interesați.

Cuvinte-cheie
performanţă globală, performanță economică, performanţă socială, performanţa de mediu, teoria Triple Bottom Line (TBL), Global Reporting Initiative,

global performance, economic performance, social performance, environmental performance, Triple Bottom Line theory, Global Reporting Initiative