Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
370 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-11 16:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.43:008 (2)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1751)
Civilization. Culture. Progress (832)
SM ISO690:2012
ZUBAVINA, Iryna. Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture. In: Arta , 2022, nr. 2(AAV), pp. 119-123. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture

Neurocinematica și dincolo: imagini ale culturii contemporane a ecranului

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.18
CZU: 791.43:008

Pag. 119-123

Zubavina Iryna
 
National Academy of Arts of Ukraine
 
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2023


Rezumat

Lucrarea se concentrează pe caracteristicile percepției emoționale a videoclipurilor și imaginilor afi șate pe ecran, atunci când răspunsul neuronal al privitorului este inclus în domeniul subiect al neuroesteticii-o sferă interdisciplinară de cunoaștere la intersecția studiilor de artă, fi lozofi e, psihologia percepției și Neuroștiințe. Studiul descrie metode inovatoare de cercetare neuroștiințifi că pentru studierea recepției unui “produs de ecran.”Una dintre astfel de metode este determinarea algoritmului de evocare a anumitor impresii în mintea privitorului— “consumator” al culturii ecranului. Alte modalități de dezvoltare a legăturilor dialectice dintre neuroștiințe și studiile de ecran sunt formulate ca o ipoteză de cercetare. Semnifi cația practică a studiului constă în determinarea parametrilor infl uenței regulatorii / manipulative a stimulilor audiovizuali asupra comportamentului privitorului în situația contemporană în care realitățile obiective și subiective sunt substituite treptat de realitatea virtuală.

Th e paper focuses on the features of emotional perception of screen-displayed videos and images, when the neural response of the viewer is included into the subject fi eld of neuroaesthetics—an interdisciplinary sphere of knowledge at the intersection of art studies, philosophy, psychology of perception, and neuroscience. Th e study describes innovative methods of neuroscientifi c research for studying the reception of a “screen product.” One of such methods is determining the algorithm of evoking certain impressions in the mind of the viewer— “consumer” of the screen culture. Further ways of development of dialectical ties between neuroscience and screen studies are formulated as a research hypothesis. Practical signifi cance of the study is determining the parameters of regulatory/manipulative infl uence of the audiovisual stimuli on the viewer’s behavior in the contemporary situation when objective and subjective realities are gradually substituted by the virtual reality.

Cuvinte-cheie
neuroestetică, studii de ecran, cultura ecranului, interdisciplinaritate, multimodalitate, activitate cerebrală,

Neuroaesthetics, screen studies, screen culture, interdisciplinarity, multimodality, cerebral activity

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture">
<meta name="citation_author" content="Zubavina Iryna">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/12/30">
<meta name="citation_journal_title" content="Arta ">
<meta name="citation_issue" content="2(AAV)">
<meta name="citation_firstpage" content="119">
<meta name="citation_lastpage" content="123">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/119-123_48.pdf">