Dinamica cercetărilor antroponimice instituționale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
171 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-05 08:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23(478) (2)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1421)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Dinamica cercetărilor antroponimice instituționale. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare., Ed. 16, 20 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2022, Ediţia 16, pp. 391-397. ISBN 978-9975-3518-8-1. DOI: 10.52505/filomod.2022.16.42
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16, 2022
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
16, Chişinău, Moldova, 20 octombrie 2022

Dinamica cercetărilor antroponimice instituționale

The Dynamics of Institutional Anthroponymic Research

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.42
CZU: 811.135.1’373.23(478)

Pag. 391-397

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2022


Rezumat

Institutional Anthroponymic research was carried out, mainly, at the „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology of the Academy of Sciences of Moldova, since the 60s of the last century. As other humanistic disciplines, the Anthroponymy was established gradually, by collecting material, systematization, classification, terminology creation, refinement of the research methods and techniques. Based on the collected and systematized materials, were written and published monographs, dictionaries, guides, doctoral theses, scientific articles, were developed orthographic and transcription norms of Anthroponyms, were presented at various national and international scientific forums reports, communications and summaries. The scientific results were disseminated on radio or TV broadcasts and were highly appreciated.

Cercetările antroponimice instituționale s-au desfășurat, în mare parte, la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Academiei de Științe a Moldovei, începând cu anii ’60 ai secolului trecut. Ca şi alte disciplineumaniste, antroponimia s-a constituit treptat, prin adunare de material, sistematizare, clasificare, crearea terminologiei, rafinarea metodelor și tehnicilor de cercetare. Pe baza materialelor colectate și sistematizate au fost redactate și publicate monografii, dicționare, ghiduri, teze de doctorat, articole științifice, s-au elaborat norme ortografice şi de transcriere a antroponimelor, au fost prezentate la diferite forumuri științifice naționale și internaționale rapoarte, comunicări și rezumate. Rezultatele științifice au fost diseminate la emisiuni radio sau TV și au fost înalt apreciate.

Cuvinte-cheie
anthroponymy, research, stages, evolution, themes, Methods, sources, results.,

antroponimie, cercetare, etape, evoluţie, teme, metode, surse, rezultate.