Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
66 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-15 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internationalism. International movements, objectives (96)
SM ISO690:2012
ДЕРГАЧЕВ, Владимир. Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 35-50. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды

Geopolitical transformation of the world in the era of global instability and post-truth

Transformarea geopolitică a lumii în era instabilității globale și a post-adevărului

CZU: 327.39
JEL: F15, F52.

Pag. 35-50

Дергачев Владимир
 
Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

In the modern world, there is a crisis of neoliberal globalization, accompanied by a large-scale geopolitical transformation and the formation of new centers of economic and military-political power. The main fronts of confrontation between the key geopolitical players of the West and Non-West are the Middle East, Eastern Europe and the arc of instability of the post-Soviet states, the Asia-Pacific region with Taiwan and the South China Sea, the Caribbean region. As a result of the transformation of American foreign policy, the era of Washington's military and economic protectionism towards Europe, which has become a US protectorate in military and political terms, is ending. The World Wide Web has become a powerful geopolitical weapon. In the coming era of global instability and post-truth, the geopolitical power of the state is determined primarily by the strength of the spirit, the victory of truth over lies

В современном мире наблюдается кризис неолиберальной глобализации, сопровождаемый крупномасштабной геополитической трансформацией и формированием новых центров экономической и военно-политической мощи. Главные фронты противостояния ключевых геополитических игроков Запада и Не-Запада — Ближний Восток, Восточная Европа и дуга нестабильности постсоветских государств, Азиатско-Тихоокеанский регион с Тайванем и с Южно-Китайским морем, Карибский регион. В результате трансформации американской внешней политики заканчивается эра военного и экономического протекционизма Вашингтона в отношении Европы, ставшей протекторатом США в военно-политическом отношении. Всемирные сети стали мощным геополитическим оружием. В наступившую эпоху глобальной нестабильности и постправды геополитическая мощь государства определяется в первую очередь силой духа, победой правды над ложью

În lumea modernă, există o criză a globalizării neoliberale, însoțită de o transformare geopolitică pe scară largă și de formarea de noi centre de putere economică și militar-politică. Principalele fronturi de confruntare între actorii geopolitici cheie ai Occidentului și Non-Vestului sunt Orientul Mijlociu, Europa de Est și arcul instabilității statelor post—sovietice, regiunea Asia-Pacific cu Taiwan și Marea Chinei de Sud, regiunea Caraibelor. Ca urmare a transformării politicii externe americane, Epoca protecționismului militar și economic al Washingtonului față de Europa, care a devenit un protectorat american în termeni militari și politici, se încheie. Rețelele mondiale au devenit o armă geopolitică puternică. În noua eră a instabilității globale și a post-adevărului, puterea geopolitică a statului este determinată în primul rând de puterea spiritului, de Victoria adevărului asupra minciunilor.

Cuvinte-cheie
geopolitics, Geopolitical transformation, USA, China, Russia, Europe, post-truth,

геополитика, геополитическая трансформация, США, КНР, Россия, Европа, постправда,

geopolitică, transformare geopolitică, SUA, China, Rusia, Europa, post-adevăr

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды</p>">
<meta name="citation_author" content="Дергачев Владимир">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/09/12">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="35">
<meta name="citation_lastpage" content="50">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/35-50_0.pdf">