Aspecte privind evoluția și consacrarea dreptului de acces liber la justiție
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
371 32
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-21 10:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.92 (91)
Legal procedure. Judiciary personnel and organization (972)
SM ISO690:2012
SMOCHINĂ, Andrei, TROCIN, Eugeniu. Aspecte privind evoluția și consacrarea dreptului de acces liber la justiție. In: Revista Naţională de Drept, 2022, nr. 1(247), pp. 112-124. ISSN 1811-0770. DOI: https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1(247).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Aspecte privind evoluția și consacrarea dreptului de acces liber la justiție

Aspects regarding the evolution and recognition of the right to free access to justice

Aspects concernant l’évolution et la consécration du droit au libre accès à la justice

Аспекты, касающиеся эволюции и закрепления права на свободный доступ к правосудию

DOI:https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1(247).10
CZU: 347.92

Pag. 112-124

Smochină Andrei1, Trocin Eugeniu2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 23 august 2022


Rezumat

Problematica liberului acces la justiţie este amplu dezbătută, atât în literatura de specialitate, cât şi în jurisprudenţă, instituţia remarcându-se prin abordări nuanţate în funcţie de ramura de drept care revendică accesul la justiţie ca instituţie specifică. Pe parcursul timpului, liberul acces la justiţie s-a afirmat ca fiind un principiu fundamental de realizare a justiţiei, alături de principiile legalităţii, bunei administrări a justiţiei, garantării unui proces echitabil, publicitatea procesului, imparţialitatea judecătorului, respectiv proporţionalitatea în aplicarea sancţiunilor. Astfel, având în vedere raționamentul potrivit căruia cel mai eficient remediu faţă de actele sau faptele de încălcare a drepturilor subiective, inclusiv a celor fundamentale, sau a intereselor legitime, este justiția, care presupune opţiuni şi soluţii bazate pe exigenţele dreptăţii, moralităţii şi corectitudinii atât în procesul de elaborare a dreptului, cât şi în procesul de aplicare a normelor juridice, ne-am propus să realizăm un demers științific privind evoluția și consacrarea dreptului de acces liber la justiție începând cu perioda antică și până în prezent.

The issue of free access to justice is widely debated, both in the literature and in jurisprudence, the institution being distinguished by nuanced approaches depending on the branch of law that claims access to justice as a specific institution. Over time, free access to justice has been established as a fundamental principle of achieving justice, along with the principles of legality, good administration of justice, ensuring a fair trial, publicity of the trial, impartiality of the judge, and proportionality in the application of sanctions. Thus, given the reasoning that the most effective remedy for acts or acts of violation of subjective rights, including fundamental rights, or legitimate interests, is justice, which involves options and solutions based on the demands of justice, morality and fairness both in the process of drafting the law, as well as in the process of applying the legal norms, we set out to carry out a scientific approach on the evolution and consecration of the right of free access to justice from the ancient period to the present.

La question du libre accès à la justice est largement débattue, tant dans la littérature que dans la jurisprudence, l’institution se distinguant par des approches nuancées selon la branche du droit qui revendique l’accès à la justice comme institution spécifique. Au fil du temps, le libre accès à la justice a été affirmé comme un principe fondamental de la justice, au même titre que les principes de légalité, de bonne administration de la justice, de garantie d’un procès équitable, de publicité du procès, d’impartialité du juge et de proportionnalité dans l’application des sanctions. Ainsi, considérant le raisonnement selon lequel le remède le plus efficace contre les actes ou les actes de violation des droits subjectifs, y compris fondamentaux, ou des intérêts légitimes, est la justice, qui implique des options et des solutions basées sur les exigences de justice, de moralité et d’équité à la fois dans le processus de rédaction de la loi et dans le processus d’application des normes juridiques, nous avons proposé de mener une approche scientifique concernant l’évolution et la consécration du droit au libre accès à la justice de l’Antiquité à nos jours.

Вопрос о свободном доступе к правосудию широко обсуждается как в специализированной литературе, так и в юриспруденции, причем институт отличается нюансированностью подходов в зависимости от отрасли права, претендующей на доступ к правосудию как к конкретному институту. Со временем, свободный доступ к правосудию утвердился как основополагающий принцип достижения правосудия, наряду с принципами законности, надлежащего отправления правосудия, обеспечения справедливого судебного разбирательства, гласности и беспристрастности судьи, соразмерности в применении санкций. Таким образом, с учетом рассуждения о том, что наиболее эффективным средством защиты от актов или случаев нарушения субъективных прав, включая основные права или законные интересы, является правосудие, которое включает в себя варианты и решения, основанные на требованиях справедливости, морали и справедливости как в процессе разработки закона, так и в процессе применения правовых норм, мы поставили перед собой задачу представить научный подход к эволюции и закреплению права на свободный доступ к правосудию с древнейших времен до наших дней.

Cuvinte-cheie
justiţie, acces liber la justiţie, proces echitabil, drept fundamental, asistenţă juridică,

justice, free access to justice, fair trial, fundamental right, legal aid,

justice, libre accès à la justice, procès équitable, droit fondamental, assistance juridique,

правосудие, свободный доступ к правосудию, справедливое судебное разбирательство, основное право, юридическая помощь