Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
98 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-26 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.5:32 (2)
Politics (2477)
SM ISO690:2012
BOȚ, Vadim. Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice. In: Administrarea Publică. 2022, nr. 1(113), pp. 126-130. ISSN 1813-8489.
10.52327/1813-8489.2022.1(113).11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489

Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice

The correlative phenomenon between political ideology and public policie

Соотношение между политической идеологией и государственной политикой

DOI: https://doi.org/10.52327/1813-8489.2022.1(113).11
CZU: 32.019.5:32

Pag. 126-130

Boț Vadim
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2022


Rezumat

Political ideology, as an important spiritual and informational resource, designed either to preserve or to change the degree of domination of ideas in the public consciousness, is designated as a true meaning of collective action. At the same time, public policy is the direction of action chosen by public authorities in response to a certain problem or a set of interconnected problems. These actions can be generated and strengthened by certain political ideas. Thus, the relevance of the approach of the researched subject is determined by the need to identify the dialectic between ideology and public policies, in order to deeply understand the aspect of this phenomeno.

Ideologia politică, ca o importantă resursă spirituală şi informațională, concepută fie pentru a păstra, fie pentru a schimba gradul de dominație a ideilor în conştiința publică, se desemnează ca un adevărat sens al acţiunilor colective. Totodată, politica publică este direcţia de acţiune aleasă de autorităţile publice ca răspuns la o anumită problemă sau la un set de probleme interconectate. Aceste acțiuni pot fi generate şi consolidate de anumite idei politice. Astfel, relevanța abordării subiectului cercetat este determinată de necesitatea identificării dialecticii dintre ideologie şi politici publice, pentru a înțelege profund aspectul acestui fenomen.

Cuvinte-cheie
political ideology, the functionality of ideologies, , public policies, the political process, interaction,

ideologie politică, funcţionalitatea ideologiilor, Politici publice, procesul politic, interacţiune