Urgenţe chirurgicale severe concomitente - varianta de soluţionare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
495 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-06 09:57
SM ISO690:2012
STRELŢOV, Liuba, ROJNOVEANU, Gheorghe, REVENCU, Sergiu, SUMAN, Ala. Urgenţe chirurgicale severe concomitente - varianta de soluţionare. In: Conferința Națională de Chirurgie: CNC 2017, 4-7 octombrie 2017, Iași. Iași, România: "Gr. T. Popa" Iași, 2017, Vol.1, pp. 571-572. ISSN 2601-0097 ISSN-L 2601-0097.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferința Națională de Chirurgie
Vol.1, 2017
Conferința "Conferința Națională de Chirurgie"
Iași, Romania, 4-7 octombrie 2017

Urgenţe chirurgicale severe concomitente - varianta de soluţionare

Severe concomitant surgical emergencies - solution exchange


Pag. 571-572

Strelţov Liuba, Rojnoveanu Gheorghe, Revencu Sergiu, Suman Ala
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2021


Rezumat

Introducere: Statistica relevă o creştere esenţială a numărului de populaţie cu vârsta de peste 60 ani. Cea mai mare parte din aceşti pacienţi, 50%-70% sunt persoane în etate cu patologii asociate severe, servind drept obiect de mari discuţii privind conduita terapeutico–chirurgicală în diferite urgenţe medicale.
Scopul: Analiza experienţei tratamentului pacientului vârstnic cu urgenţe chirurgicale severe asociate.
Material şi metode: Se prezintă oportunitatea de tratament în cazul unui pacient de 76 ani, cu multiple concomitente severe.
Diagnostic clinic: Ulcer peptic antral gigant, complicat cu hemoragii digestive repetate; sindrom Mirrizzi I cu icter mecanic stabil, progresiv; hipertensiune arterială gr. III cu risc adiţional înalt; cardiopatiei schemică, angor pectoral, IC III NIHA, fibrilaţie atrială permanentă taxi sistolică; coagulopatie medicamentoasă; anemie cronică feriprivă.
Rezultate: Indicaţie primară pentru spitalizare în departamentul chirurgie - a fost sindromul de icter mecanic stabil, progresiv. REMN în regim colangiografic efectuat în primele 48 ore de la spitalizare, a evidenţiat litiaza biliară complicată cu sindrom Mirizzi I. FGDS – a constatat lipsa bilei în duoden şi concomitent un ulcer peptic gigant localizat în regiunea antrală gastrică. La a trei-a zi de spitalizare, pe fundal de hipocoagulabilitate, cauzată de utilizare permanentă a remediilor medicamentoase pentru patologie cardiacă, ulcerul peptic s-a complicat cu puseu de hemoragie digestivă, stopată endoscopic. Puseu de hemoragie repetată peste 24 ore după endoscopie cu indicaţii absolute pentru tratament chirurgical în urgenţă neaminata.
Intervenţia chirurgicală: rezecţie antrală gastrică cu anastomoza gastro-jejunală pe ansă scurtă, colecisto-coledocotomie cu lit extracţie, anastomoza coledoco duodenală cu drenare transduodenală a căilor biliare. Evoluţie postoperatorie prin regenerare primară, fără complicaţii. Pacient externat la 14- a zi postoperator. Drenul din căile biliare înlaturat peste 3 luni. După vindecarea chirurgicală pacientul este monitorizat.
Concluzie: Tactica chirurgicală cu selectare individualizată a tipului şi termenilor de intervenţie chirurgicală la un pacient cu concomitenţe urgente severe constituie cheia succesului.Introduction: Statistics show an essential increase in the population over the age of 60. Most of these patients, 50-70%, are elderly with severely associated pathologies, serving as a subject of great discussion on the therapeutic and surgical management in various medical emergencies.
Purpose: Analysis of the experience of treatment of the elderly patient with severe surgical urgency.
Material and methods: The treatment opportunity is presented in a 76-year, multi-concomitant severe patient. Clinical diagnosis: Giant peptic ulcer complicated with repeated digestive haemorrhage; Mirrizzi I syndrome with stable mechanical jaundice; hypertension ar. III with additional high risk; ischemic cardiopathy, IC III NIHA angina pectoris, permanent taxisistolic atrial fibrillation; drug coagulopathy; chronic iron anemia.
Results: Primary indication for hospitalization in the surgery department - stable progressive mechanical jaundice syndrome. REMN in the cholangiographic regimen performed within the first 48 hours of hospitalization revealed complicated biliary lithiasis with Mirizzi I syndrome. FGDS found the lack of bile in the duodenum and at the same time a giant peptic ulcer located in the gastric anther region. On the third day of hospitalization, on the backdrop of hypocoagulability, caused by the permanent use of medicinal remedies for cardiac pathology, the peptic ulcer has been complicated by digestive haemorrhage, stopped endoscopically. Repeated haemorrhage over 24 hours after endoscopy with absolute indications for surgical treatment in unopened emergency. Surgical intervention: gastric antrum resection with gastro-jejunalanastomosis, cholecysto-coledocotomy with extraction of the stone, coledocoduodenal anastomosis with transduodenal drainage of the bile ducts. Postoperative evolution through primary regeneration without complications. Patient discharged at 14th postoperative day. Bile duct drainage removed over 3 months. After surgical healing, the patient is monitored.
Conclusion: The surgical tactic with individualized selection of the type and terms of surgery in a patient with severe emergency concomitant is the key to success.Cuvinte-cheie
litiază biliară, ulcer peptic, chirurgie, rezultate,

cholelithiasis, gallbladder, peptic ulcer, surgery, results