Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-02 08:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[613.648.4:546.296+613.84]:616.233/.24-006.6 (1)
Occupational health hazards. Occupational health and hygiene (69)
Inorganic chemistry (382)
Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics (106)
Pathology of the respiratory system. Complaints of the respiratory organs (645)
SM ISO690:2012
COREŢCHI, Liuba; OVERCENCO, Ala; ABABII, Aurelia; BÎLBA, Valeriu. Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar. In: Arta Medica . 2021, nr. 2(79), pp. 13-19. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.5636950
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar

Studies on the development of a methodology for studying the radon x smoking interaction as a trigger factor in the occurrence of bronchopulmonary cancer

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5636950
CZU: [613.648.4:546.296+613.84]:616.233/.24-006.6

Pag. 13-19

Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2021


Rezumat

Obiective. Expunerea rezidențială la radon este al doilea factor de risc al declanșării cancerului pulmonar pentru fumători și primul – pentru nefumătorii. Obținerea rezultatelor veridice în acest sens necesită efectuarea cercetărilor științifice epidemiologice pe scară largă, cu implicarea eșantioanelor adecvate de pacienți, dar aceste studii sunt foarte costisitoare. Problema studierii acțiunii radonului și a tutunului în declanșarea cancerului bronhopulmonar rămâne actuală. Analiza științifică a literaturii de specialitate a servit ca bază pentru inițierea dezvoltării unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar la fumători din Republica Moldova. Material și metode. Experiența mondială privind metodologia studierii interacțiunii radon x fumat a fost examinată, utilizând rezultatele științifice a circa 30 de publicații pe site-urile ResearchGate, Pubmed, BioMedCentral, RSCI, CE Webgate, OMS, AIEA, etc. S-a efectuat sinteza abordărilor actuale ale dezvoltării și implementării metodelor de cercetare pentru elucidarea impactului interacțiunii radon x fumat asupra declanșării cancerului bronhopulmonar. Rezultate. Până în prezent, unele cercetări s-au axat pe studiul efectului expunerii sinergice la fumat/radon asupra apariției cancerului bronhopulmonar. O revizuire a literaturii în domeniu a demonstrat că principalele metode pentru studierea acestui fenomen sunt metodele cazcontrol și metodele sociologice prin sensibilizarea publicului. Combinând abordările studiate și luând ca bază experiența de succes a cercetărilor internaționale, a fost elaborată metodologia de estimare a interacțiunii radon x fumat asupra declanșării cancerului bronhopulmonar. Se propun două direcții de cercetare: (1) statistică, cu utilizarea datelor asupra fumătorilor în Republica Moldova, concentrația radonului în locuințe și indicatorii de morbiditate/mortalitate și (2) „caz-control”, cu utilizarea chestionarului în studiu pe termen lung în colaborare cu Institutul Oncologic. Concluzii. Dezvoltarea unei metodologii de studiu a influenței interacțiunii radon x fumat asupra declanșării cancerului bronhopulmonar va permite Sistemului de Sănătate Publică să elaboreze instrumentele de control/prevenire/diminuare a maladiei menționate.

Objectives. Residential exposure to radon is the second risk factor for lung cancer triggering for smokers and the first – for non-smokers. The obtaining reliable result in this area requires large-scale epidemiological scientific studies with the appropriate patient samples, but the results of some studies are controversial. The synthetic analysis of the specialized literature served as a basis for the methodology development to study the interaction of radon x smoking as a trigger factor in the occurrence of lung cancer at smokers in the Republic of Moldova. Material and methods. Global experience on the methodology for studying the interaction radon x smoking was examined about 30 publications on platforms of ResearchGate, Pubmed, BioMedCentral, RSCI, European Commission Webgate, WHO, AIEA, etc. A descriptive synthesis of current approaches to the development and implementation of research methods for studying the radon x smoking interaction on the triggering of bronchopulmonary cancer was performed. Results. A few researches have focused on the study of the effect of synergic exposure of radon/smoke on the occurrence of lung cancer. A review showed that the main methods for studying this phenomenon are case-control and sociological. Combining the studied approaches and basing on the experience of international research, the methodology for estimating the interaction of radon x smoking on triggering the bronchopulmonary cancer was developed. Two directions are proposed in the research methods: (1) statistical with the use of smokers' data in the Republic of Moldova, radon concentration in dwellings and morbidity/mortality indices and (2) "case-control" with the use of the long-term study questionnaire in collaboration with the Institute of Oncology. Conclusions. The development of a methodological approach to the study of the radon x smoking interaction on the occurrence of bronchopulmonary cancer will allow the Public Health System to develop tools to control/prevent/reduce this disease.

Cuvinte-cheie
radon, fumat, interacţiune, sinergism, cancer bronhopulmonar, metodologie,

radon, smoking, interaction, synergism, bronchopulmonary cancer, methodology

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-141931</doi_batch_id>
<timestamp>1679302553</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Arta Medica </full_title>
<issn media_type='print'>18101852</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>2(79)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger &icirc;n declanșarea cancerului bronhopulmonar</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liuba</given_name>
<surname>Coreţchi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Overcenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Aurelia</given_name>
<surname>Ababii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Bîlba</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>13</first_page>
<last_page>19</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.5636950</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>