Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
200 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-08 10:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.616.433]:781.61+[780.8:780.616.433]:37 (1)
Music (1122)
Education (10660)
SM ISO690:2012
ГУПАЛОВА, Елена. Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), pp. 89-95. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова

Creaţiile pentru pian publicate de O. Negruţa în procesul pedagogic din Republica Moldova

Published piano compositions by O. Negruta in the pedagogical process in the Republic of Moldova

CZU: [780.8:780.616.433]:781.61+[780.8:780.616.433]:37

Pag. 89-95

Гупалова Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2021


Rezumat

В данной статье автор описывает пианистическое наследие композитора О. Негруцы, с точки зрения его использования в педагогической практике Республики Молдова. Общая характеристика фортепианных произведений включает в себя не только опубликованные сольные произведения (нотные сборники «Весеннее настроение», «Песни без слов», пьесы «Скерцо», «Импровизация» и др.), но и фортепианные дуэты, а также личные транскрипции некоторых известных произведений («Ноктюрн» – фрагмент из концерта для трубы с оркестром, «Hora staccato» Г. Динику и др.).

În acest articol autoarea descrie moştenirea pianistică a compozitorului O. Negruţa, din punct de vedere a importanţei pentru practica pedagogică din Republica Moldova. Prezentarea generală a lucrărilor pianistice cuprinde nu numai creaţiile publicate (culegerea „Dispoziţie de primăvară”, „Cântece fără cuvinte”, piesele „Scherzo”, „Improvizaţie” ş.a.), dar şi duetele pianistice, și transcripţiile personale ale unor lucrări cunoscute („Nocturnă” – fragment din concertul pentru trompetă şi orchestră, „Hora staccato” a lui G. Dinicu ş.a.).

In this article, the author describes the pianistic heritage of the composer O. Negruta from the point of view of its use in the teaching practice in the Republic of Moldova. The general characteristics of piano works include not only published solo works (musical collections “Spring Mood”, “Songs without Words”, the pieces “Scherzo”, “Improvisation”, etc.), but also piano duets, as well as personal transcriptions of some famous works (“Nocturne” - a fragment from the Cconcerto for trumpet and orchestra, “Hora staccato” by G. Dinicu and others)

Cuvinte-cheie
произведения для фортепиано, молдавский музыкальный фольклор, национальный колорит, ритмический рисунок, стилевые особенности, республиканская пианистическая практика, мелодичность, импровизация,

lucrări pentru pian, folclor muzical moldovenesc, colorit naţional, desen ritmic, particularităţi ale stilului, practica pianistică republicană, melodicitate, improvizaţie,

works for piano, Moldovan musical folklore, national character, rhythmic pattern, style features, republican pianistic practice, melodiousness, improvisation