Farmacologia preparatelor lipozomale în chimioterapie ca ramură de nano-oncologie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
313 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-26 15:57
SM ISO690:2012
BUTESCU, Olga. Farmacologia preparatelor lipozomale în chimioterapie ca ramură de nano-oncologie. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 293. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Farmacologia preparatelor lipozomale în chimioterapie ca ramură de nano-oncologie

Pharmacological liposomal preparations in chemotherapy as a branch of nanooncology


Pag. 293-293

Butescu Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 august 2021


Rezumat

Introducere. Cancerul este o maladie cronică, deseori diagnosticată în stadii avansate, legată de o mortalitate înaltă, iar tratamentul cu preparatele tradiționale este ineficient. Lipozomii constituie o nouă etapă în tratarea tumorilor. Studierea farmacodistribuției, farmacodinamiei, mecanismelor de acțiune au loc în continuare. Scopul lucrării. Descrierea teoretică a lipozomilor ca forme medicamentoase şi efectul lor chimioterapic. Material şi metode. Obiectul cercetării îl constituie lipozomii în general, dar şi câteva exemple precum preparatele Doxil, Daunoxome, Depocyte. Rezultate. După obținerea lipozomilor ca vectori medicamentoşi au fost studiate acțiunile şi proprietățile acestora: biodisponibilitate crescută, lipsa efectului toxic, acumularea de către celulelețintă, eliberarea controlată a substanței active. Toate acestea arată că lipozomii sunt forme medicamentoase mai avantajoase decât preparatele nepegilate. Au fost studiate preparatele noi – Doxil, Daunoxome, Depocyte care sunt considerate eficiente în tratamentul nanooncologic. Concluzii. Lipozomii au o biodisponibilitate crescută față de celule-țintă. Obținerea formelor lipozomale este un proces dificil şi costisitor, care necesită cercetări continue.

Introduction. Cancer is a chronic disease, often diagnosed in advanced stages, linked to high mortality and the treatment with traditional preparations is inefficient. Liposomes represent a new stage in treating of tumors. The study of pharmacodistribution, pharmacodynamics and mechanisms of action are still occurring. Objective of the study. The theoretical description of liposomes as drug forms and their chemotherapic effect. Material and methods. Objective of investigation consists from liposomes in general and some examples such as Doxil preparations, Daunoxome, Depocyte. Results. After obtaining liposomes as a vector products were studied their actions and properties: enhanced bioavailability, lack of toxic effects, the accumulation of the target cells, controlled release of the active substance. All this shows that liposomes are drug forms more favorable than unpegylated preparations. Were studied new formulations – Doxil, Daunoxome, Depocyte that are considered more effective in the nanooncologic treatment. Conclusions. The liposomes have an increased bioavailability to the target cells. Getting liposomal forms is a difficult and expensive process that requires continuous research.

Cuvinte-cheie
cancer, lipozom, nano-oncologie, chimioterapie,

cancer, liposome, nanooncology, chemotherapy