Rolul carnozinei în cancer
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
194 0
SM ISO690:2012
ŞUBĂ, Olga. Rolul carnozinei în cancer. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 18. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Rolul carnozinei în cancer


Pag. 18-18

Şubă Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Introducere. Carnozina (β-alanil-L-histidina) reprezintă o dipeptida naturală, care în organismul uman este prezenta în multe țesuturi (muşchi, creier, ficat, țesuturile ochilor, rinichi, țesutul pulomanar), atingând concentrații maxime în muschii scheletici (~2,5 mM). Scopul lucrării. Studierea mecanismului efectului antiproliferativ al carnozinei şi acţiunea sa asupra celulelor tumorale. Rezultate. Carnozina manifestă o multitudine de funcții. În timpul lucrului intensiv al musculaturii carnozina îndeplineşte funțtia tampon al protonilor, care leagă excesul de protoni, ce se formează împreuna cu acidul lactic şi împiedică dezvoltarea acidozei. Carnozina merită o atenţie deosebită datorită proprietăţilor antioxidante pronunţate, determinate de prezenţa în moleculă a radicalului histidinei, ce-i oferă capacitatea de a neutraliza radicalii liberi. Majotitatea celulelor tumorale sunt asigurate cu ATP predominant glicolitic, fiind prezent efectul Warbug (glicoliza aerobă cu formare de lactat). Potențialul terapeutic al carnozinei ar putea fi efectuat prin inhibiția metabolismului glicolitic, deşi mecanismele exacte ce explică acțiunea carnozinei nu sunt cunoscute. Unele date indică o influență a carnozinei asupra activității şaperoninelor şi semnalizării factorului inducibil al hipoxiei alpha (HIFα), bineînțeles activitatea răspunsului hipoxic crescut este o caracteristică frecventă a celulelor tumorale. Concluzii. Datele literaturii extind semnificativ presupunerile despre efectul antiproliferativ al carnozinei asupra celulelor tumorale ce e important pentru întelegerea mecanismelor moleculare de acțiune ale acesteia.

Introduction. Carnosine (β-alanine-L-histidine) is a naturally dipeptide that in the human body is present in many tissues (muscle, brain, liver, eye tissues, kidneys, lung tissue), reaching maximum concentrations in skeletal muscle (~2,5 mM). Objective of the study. Study of the antiproliferative effect mechanism of carnosine and its action on tumor cells. Results. Carnosine performs a variety of functions. During the intensive work of muscles carnosine plays buffer function of protones, linking the excess of protons which form together with lactic acid and prevent the development of acidosis. Carnosine deserves a special attention due to the pronounced antioxidant properties, determined by the presence in the molecule of histidine radical, that offers it the ability to neutralize the free radicals. Most tumour cells are predominantly glycolytic for ATP supply, being present the Warburg effect (aerobical glycolisis with lactate formation). Carnosines therapeutic potential could be effected via the inhibition of glycolytic metabolism, although the exact mechanisms explaining how carnosine exerts its action are not known. Some data indicate an influence of carnosine on chaperone activity and hypoxia inducible factor alpha (HIFα) signaling, indeed, upregulated hypoxic response activity is a frequent characteristic of tumour cells. Conclusions. Literature data significantly extend the assumptions about the antiproliferative effect of carnosine on tumor cells that it is important for understanding of its molecular mechanisms of action.

Cuvinte-cheie
carnozină, celule tumorale, efectul Warbug, radicali liberi, efect antiproliferativ,

carnosine, tumor cells, the Warbug effect, free radicals, anti-proliferative effect