Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
625 90
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-10 21:16
SM ISO690:2012
BĂDĂRĂU, Elena, GUREU, Valeriu. Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, Vol.1, pp. 206-212. ISBN 978-9975-56-874-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare

E-commerce in the era of globalization processes


Pag. 206-212

Bădărău Elena, Gureu Valeriu
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale, a creat un spaţiu cibernetic fără frontiere. Practica internaţională demonstrează impactul pozitiv al infrastructurii informaţionale asupra dezvoltării societăţii contemporane, care constă în diversificarea posibilităţilor de acces la informaţie şi la resursele informaţionale publice în toate domeniile de activitate umană, precum şi în creşterea nivelului de ocupaţie a populaţiei prin crearea a noi locuri de muncă. Datorită comerţului electronic vectorul general al concurenţei globale actuale se orientează spre reducerea costurilor tranzacţiionale şi rolului mediului de marketing tradiţional. Scopul principal al cercetării se concentrează pe tendințele și oportunităţile a creşterii de dezvoltare instituţională a economiei, bazându-se pe avantajele vânzărilor virtuale la nivel mondial. Însă, eficient să profite, de avantajele apărute, vor putea doar acele ţări, care într-un mod mai eficace vor transforma structura instituţională a circuitului de mărfuri şi v-or creea condiţii pentru dezvoltarea prioritară a economiei de reţea. În schimbul dezvoltării spontane a comerţului electronic apare o direcţie de dezvoltare, avantajată din partea organelor de stat. În aceasta constă tendinţa principală a transformărilor instituţionale în dezvoltărea economică mondială, care determină natura competitivităţii mondiale în comerţul electronic.

The rapid development of information technology has created a cyberspace without borders. International practice demonstrates the positive impact of information infrastructure on the development of contemporary society, which consists in diversifying the possibilities of access to information and public information resources in all areas of human activity, as well as increasing the employment of the population by creating new jobs. . Due to e-commerce, the general vector of current global competition is oriented towards reducing transaction costs and the role of the traditional marketing environment. The main goal of the research focuses on the trends and opportunities of growing institutional development of the economy, based on the advantages of virtual sales worldwide. But, efficiently, only those countries will be able to take advantage of the advantages, which in a more effective way will transform the institutional structure of the goods circuit and will create conditions for the priority development of the network economy. In exchange for the spontaneous development of e-commerce, a direction of development appears, favored by the state bodies. This is the main trend of institutional transformations in world economic development, which determines the nature of global competitiveness in e-commerce.

Cuvinte-cheie
societate informaţională, comert electronic, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, globalizare, economie de rețea.,

Information Society, electronic commerce, information and communication technologies, globalization, network economy