Confiscarea extinsă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-12 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3 (1111)
Offences against the state (1093)
SM ISO690:2012
ZLATE, Nadia. Confiscarea extinsă. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 63-67. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Confiscarea extinsă

Extended confiscation

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.12
CZU: 343.3

Pag. 63-67

Zlate Nadia
 
Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

Confiscarea extinsă este măsura de siguranţă are caracter personal ce constă în trecerea silită și gratuită în patrimoniul statului a unor bunuri, în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege, care se poate dispune în cazul condamnării unei persoane pentru comiterea unei infracțiuni de o anumită gravitate susceptibilă de a procura un folos material, atunci când instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanţei trebuie să fie deplină, în baza circumstanţelor cauzei, a unor fapte specifice, cu privire la faptul că bunurile respective sunt rezultatul unor activităţi infracţionale desfășurate de persoana condamnată. Probele administrate nu trebuie să fie apte să conducă la condamnarea inculpatului și pentru aceste activităţi infracţionale , ci e suficient să fie de natura a crea instanţei convingerea că bunurile provin din activităţi infracţionale. Îndeplinesc această condiţie și bunurile dobândite de persoana condamnată în această perioadă, dar care nu se mai găsesc în posesia sau în proprietatea sa, fiind transferate către terţe persoane, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe [1] că scopul transferului era evitarea confiscării.

Extended confiscation is a personal security measure consisting in the forced and gratuitous transfer of property to the state patrimony, in the cases and under the conditions provided by law, which may be ordered in case of conviction of a person for committing a crime of a certain susceptibility to procure a material benefit, when the court is convinced that the goods in question come from criminal activities. The conviction of the court must be complete, based on the circumstances of the case, of specific facts, regarding the fact that the respective goods are the result of some criminal activities carried out by the convicted person. The evidence administered must not be capable of leading to the conviction of the defendant for these criminal activities as well, but it is sufficient to be such as to create in the court the conviction that the goods come from criminal activities. The property acquired by the convicted person during this period, but which is no longer in his possession or property, being transferred to third parties, if they knew or should have known [1] that the purpose of the transfer was to avoid confiscation, also fulfill this condition.

Cuvinte-cheie
măsuri de siguranţă, confiscarea extinsă, standardul de probă, lege penală mai favorabilă,

security measures, extended confiscation, standard of proof, more favorable criminal law