Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
462 32
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-22 19:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.132 (62)
Education (10422)
SM ISO690:2012
TULBU-FRUNZE, Cristina. Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic. In: Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane. 9-10 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2020, pp. 208-218. ISBN 978-9975-3492-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane 2020
Conferința "Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane"
Chişinău, Moldova, 9-10 octombrie 2020

Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic

Barriers in communication – important factor in ensuring the quality of the act of continuous training of the teaching staff

CZU: 371.132

Pag. 208-218

Tulbu-Frunze Cristina
 
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2021


Rezumat

Procesul de formare a cadrelor didactice este un act de comunicare interpersonală care aduce față în față cadre subiecți cu experiență, stiluri de predare, vârstă, viziuni și stiluri educaționale diferite. O primă posibilă barieră în comunicarea formator – cadru didactic reprezintă emoțiile și ezitările formatorului în special în activitatea cu persoane necunoscute anterior. Activitatea pedagogică optează pentru o stare emoțională pozitivă, care poate contribui la evitarea sau depășirea iritabilității și eliminarea stresul profesional inutil. Reglarea emoțională poate influența, schimba, reduce, bloca, sau intensifica experiența emoțională, precum și corelatele sale comportamentale și psihofiziologice. Drept strategii de reglare emoțională sunt considerate acțiunile comportamentale și mentale întreprinse pentru gestionarea emoțională: reevaluare și supresie, distragere a atenției, detașare, umor, ruminație, concentrare, acceptare și distanțare etc. Lipsa de cunoaștere suficientă de către cursanți a temei sau a domeniului abordat survine frecvent deoarece specialiștii din domeniu utilizează în comunicare „jargoane profesionale” incompatibile cu vocabularul subiecților. În acest context, în activitatea de lucru cu cadrele didactice se va ține cont de următoarele: aceleași cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane; cel ce vorbește și cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire și experiență; starea emoțională a receptorului poate deforma ceea ce aude. Pentru a fi ascultat și înțeles formatorul va planifica minuțios comunicarea; va determina scopul fiecărei comunicări; va alege momentului potrivit pentru comunicare; va clasifica ideile înaintea comunicării; va folosi unu limbaj adecvat. Un formator înțelege că uneori se poate ciocni de așa numitele stereotipuri și prejudecăți în comunicare. Acestea ar putea să apară în procesul de formare cu cadre didactice ce dețin un post mai înalt sau un grad didactic mai înalt decât al formatorului. Astfel, pentru a crea un mediu de lucru prietenos formatorul trebuie să pună un accent deosebit pe experiența cursantului și pornească de la cunoștințele acestuia dându-i posibilitatea (prin intermediul sarcinilor practice) să obțină și să descopere într-un mod exclusiv euristic abilități și competențe noi. Activitatea de comunicare este un act complex care poate fi perfecționat doar prin exersare permanentă, prin respect și atașament față de interlocutor.

The process of training teachers is an act of interpersonal communication that brings face to face cadres, experienced subjects, teaching styles, age, visions and different educational styles. A possible first barrier in the trainer – teacher communication is the emotions and hesitations of the trainer especially in the activity with previously unknown persons. Pedagogical activity opts for a positive emotional state, which can help to avoid or overcome irritability and eliminate unnecessary professional stress. Emotional regulation can influence, change, reduce, block, or intensify the emotional experience, as well as its behavioral and psychophysiological correlates. As strategies of emotional regulation are considered behavioral and mental actions taken for emotional management: reassessment and suppression, distraction, detachment, humor, rumination, concentration, acceptance and distancing, etc. The lack of sufficient knowledge by the learners of the topic or the field addressed occurs frequently because the specialists in the field use in communication “professional jargon” incompatible with the vocabulary of the subjects. In this context, in the activity of working with teachers, the following will be taken into account: the same words have different meanings for different people; the one who speaks and the one who listens can be distinguished as training and experience; the emotional state of the receiver can distort what he hears. In order to be listened to and understood, the trainer will carefully plan the communication; will determine the purpose of each communication; will choose the right time for communication; will classify ideas before communication; will use appropriate language. A trainer understands that sometimes he can collide with so-called stereotypes and prejudices in communication. They may occur in the training process with teachers who hold a higher post or a higher degree than the trainer. Thus, in order to create a friendly working environment, the trainer must place a special emphasis on the learn er’s experience and start from his/her knowledge by enabling him / her (through practical tasks) to obtain and discover in an exclusively heuristic way new skills and competences. Communication activity is a complex act that can be perfected only through permanent practice, through respect and attachment to the interlocutor.

Cuvinte-cheie
bariere în comunicare, formator, stereotipuri, prejudecăți, gestionare emoțională,

barriers in communication, trainer, stereotypes, prejudices, emotional management