Securitatea umană în Republica Moldova: o abordare prin prisma sistemului de educaţie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
65 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 10:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.035+355.45](478) (1)
Education (8396)
War operations in general. Tactics. Strategy. Theatre of war. History of campaigns (84)
SM ISO690:2012
LAVRIC, Aurelian. Securitatea umană în Republica Moldova: o abordare prin prisma sistemului de educaţie. In: Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane. 9-10 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2020, pp. 146-154. ISBN 978-9975-3492-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane 2020
Conferința "Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane"
Chişinău, Moldova, 9-10 octombrie 2020

Securitatea umană în Republica Moldova: o abordare prin prisma sistemului de educaţie

Human security in the Republic of Moldova: an approach through the prism of the educational system


CZU: [37.035+355.45](478)
Pag. 146-154

Lavric Aurelian
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2021


Rezumat

Securitatea umană reprezintă un element esenţial în contextul Studiilor de Securitate la etapa contemporană. Există mai multe laturi ale securităţii umane, precum: a hranei, a mediului, a sănătăţii, cea social-economică. În Republica Moldova se observă un grad sporit de insecuritate umană. Pentru eradicarea acesteia trebuie găsite modalităţi potrivite, iar aplicarea lor poate însemna necesitatea implementării unui şir de reforme. De fapt, scopul ultim al reformelor din fiecare domeniu al societăţii ar trebui să fie asigurarea securităţii umane. Pe lângă hrană, adăpost, asistenţă medicală, omul are nevoie şi de o dezvoltare individuală, bazată pe consolidarea capacităţilor sale, prin acces la o educaţie de calitate, care să-i ofere cunoştinţe temeinice, să-l ajute să-şi formeze abilităţi profesionale. Astfel el va putea să-şi proiecteze un viitor asigurat, va putea să-şi creeze o stare de linişte şi siguranţă. În condiţiile asigurării egalităţii accesului echitabil la oportunităţi, persoanele care performează în educaţie sunt cele avantajate. Ele cu precădere pot eradica propria insecuritate umană. Obţinerea unei educaţii calitative de către o persoană şi aplicarea abilităţilor căpătate în activitatea profesională reprezintă factorul-cheie în asigurarea securităţii umane. O asemenea persoană va putea fi angajată la un loc de muncă bine plătit sau îşi va putea crea o proprie afacere.

Human security is an essential element in the context of Security Studies at the contemporary stage. There are several aspects of human security, such as: food, environment, health, socio-economic. In the Republic of Moldova there is a high degree of human inse curity. Appropriate ways must be found to eradicate it, and their application may mean the need to implement a series of reforms. In fact, the ultimate goal of reforms in every area of society should be to ensure human security. In addition to food, shelter, medical care, man also needs an individual development, based on strengthening his abilities, through access to a quality education, which will provide him with thorough knowledge, to help him train his professional skills. Thus he will be able to project an assured future; he will be able to create a state of peace and security. In the conditions of ensuring equal access to opportunities, the people who perform in education are the most advantaged. They can mainly eradicate their own human insecurity. Obtaining a quality education by a person and applying the skills acquired in the professional activity is the key factor in ensuring human security. Such a person will be able to be employed in a well-paid job or will be able to create his own business.

Cuvinte-cheie
securitate umană, insecuritate umană, educaţie, securitate națională, Republica Moldova,

human security, human insecurity, education, national security, Republic of Moldova