Servicii educaționale în bibliotecă, spațiu pentru incluziunea socială a comunității în consolidarea democrației
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
153 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-29 14:59
SM ISO690:2012
GHIMPU, Natalia. Servicii educaționale în bibliotecă, spațiu pentru incluziunea socială a comunității în consolidarea democrației. In: Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Symposia investigatio bibliotheca. Ediția 12, 19 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: ULIM, 2020, pp. 33-37.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
Ediția 12, 2020
Conferința "Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare"
Chişinău, Moldova, 19 octombrie 2020

Servicii educaționale în bibliotecă, spațiu pentru incluziunea socială a comunității în consolidarea democrației

Educational services in the library, space for the social inclusion of the community as a mean of strengthening democracy


Pag. 33-37

Ghimpu Natalia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2021


Rezumat

Programul Național LecturaCentral organizat și asigurat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova își propune să concentreze contribuțiile bibliotecilor din Sistemul Național de Bibliotecii, ale comunității, ale factorilor relevanți pentru a optimiza interesul pentru carte, pentru a promova lectura, pentru a dezvolta competența culturii lecturii. Biblioteca este permanent în căutarea unor noi metode și tehnici de promovare a lecturii. Acest fapt este determinat de următoarele motive: dezvoltarea bibliotecilor este importantă prin facilitarea dezvoltării membrilor comunității, prin creșterea interesului pentru lectură, dezvoltarea competenței culturii lecturii. Bibliotecile implementează noi metode și tehnici de promovare a lecturii: Science Slam (concurs de cercetare), expoziție vie, expoziție Sedoy-Books, Sistemul interactiv pentru gândirea și citirea eficientă (SINEGL), ReQuest etc. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a elaborat Ghidul metodologic și practic „LecturaCentral National Program”, edițiile 2018 și 2019, cu recomandări pentru organizarea activităților zilnice. Am avut noi provocări pentru Programul Național LecturaCentral în 2020, cum ar fi cultura științei, promovarea conceptului de știință deschisă, dezvoltarea cetățenilor activi și creativi. Mottoul ediției 2020 a fost ”Academia bunelor maniere, lecturi online și offline pentru a promova valorile unei societăți moderne cu inițiativă, creativitate, gândire logică, limbaj corect și coerent care se dezvoltă prin lectură și dezvoltarea de noi abilități”. Un rol important a fost rezervat științei participative care atrage cetățenii în procesul de cercetare și înseamnă comunitate, civică, publică, știința cetățenilor. Drept urmare, are loc procesul de democratizare a științei, unde biblioteca acționează ca intermediar între elitele științifice și cetățeanul mediu. Proiectul ”Incluziunea socială a persoanelor private de libertate prin programe educaționale (Biblioterapie, e-Guvernare și Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris) se integrează perfect temei din cadrul Programului Național LecturaCentral în anul 2020. Proiectul este lansat de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” pentru Penitenciarul Nr 3, Leova (grup țintă 60 de persoane), finanțat de DVV Internațional, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Agenția de Guvernare Electronică. Proiectul este în derulare cu Trei module (Modulul I – Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris (în colaborare cu psihologul penitenciarului), Modulul II – Biblioterapie (în colaborare cu educatorul penitenciarului și Modulul III - eGuvernare (în colaborare cu asistentul social din penitenciar).

The National LecturaCentral Program organized and provided by the National Library of the Republic of Moldova aims to focus the contributions of libraries in the National Library System, the community, relevant factors to optimize interest in books, to promote reading, to develop reading culture skills. The library is constantly looking for new methods and techniques to promote reading. This is determined by the following reasons: the development of libraries is important by facilitating the development of community members, by increasing interest in reading, developing the competence of reading culture. Libraries implement new methods and techniques to promote reading: Science Slam (live competition), live exhibition, Sedoy-Books exhibition, Interactive System for Effective Thinking and Reading (SINEGL), ReQuest, etc. The National Library of the Republic of Moldova has developed the Methodological and Practical Guide “LecturaCentral National Program”, 2018 and 2019 editions, with recommendations for organizing daily activities. We had new challenges for the LecturaCentral National Program in 2020, such as the culture of science, the promotion of the concept of open science, the development of active and creative citizens. The motto of the 2020 edition was "Academy of good manners, online and offline reading to promote the values of a modern society with initiative, creativity, logical thinking, correct and coherent language that develops through reading and the development of new skills." An important role has been reserved for participatory science that attracts citizens in the research process and means community, civic, public, citizen science. As a result, the process of democratization of science takes place, where the library acts as an intermediary between the scientific elites and the average citizen. The project “Social inclusion of persons deprived of liberty through educational programs (Library Therapy, e-Government and Assertive Communication - reading and writing therapy) integrates perfectly with the theme of the National LecturaCentral Program in 2020. The project is launched by the League of Librarians of Moldova „Alexe Rău” for Penitentiary No. 3, Leova (target group 60 people), financed by DVV International, in partnership with the National Library of the Republic of Moldova and the Electronic Government Agency. The project is ongoing with Three modules (Module I - Assertive communication - therapy through reading and writing (in collaboration with the penitentiary psychologist), Module II - Library therapy (in collaboration with the penitentiary educator and Module III - eGovernment (in collaboration with the social worker in the penitentiary)).

Cuvinte-cheie
Programului Național LecturaCentral, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, Penitenciarul Nr 3, Leova, Agenția de Guvernare Electronică, programe educaţionale,

LecturaCentral National Program, National Library of the Republic of Moldova, League of Librarians of the Republic of Moldova "Alexe Rău", Penitentiary No. 3, Leova, Electronic Government Agency, educational programs