Reforma finanțării partidelor politice din Republica Moldova: particularitățile finanțării publice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
190 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-10 12:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.1:329(478) (2)
Public sector finance. Government finance in general (202)
Political parties and movements (46)
SM ISO690:2012
PUTINĂ, Natalia. Reforma finanțării partidelor politice din Republica Moldova: particularitățile finanțării publice. In: Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), pp. 83-95. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.4389047
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566

Reforma finanțării partidelor politice din Republica Moldova: particularitățile finanțării publice

Reform of the financing of political parties in the Republic of Moldova: peculiarities of public financing

Réforme du financement des partis politiques en République de Moldova: particularités du financement public

Реформа финансирования политических партий Республики Молдова: особенности государственного финансирования

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4389047
CZU: 336.1:329(478)

Pag. 83-95

Putină Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Chestiunea finanțelor politice devine tot mai actuală, în cazul în care creșterea cheltuielilor de campanie electorală este tot mai pronunțată. Statele încearcă prin politici legislative și financiare să diminueze riscurile generate de finanțarea privată a partidelor politice, prin impunerea unor reguli de transparență și control al bugetelor partidelor, deopotrivă cu alocarea de subsidii publice pentru finanțarea activității politice și campaniilor electorale. Prezentul articol se axează pe abordarea comparată a standardelor internaționale în materie de finanțare politică, atât privată, cât și publică; metode și bune practici în finanțarea privată și publică; precum analizează prevederile și impactul reformei finanțării partidelor politice din Republica Moldova asupra creșterii gradului de raportare financiară a partidelor, asupra dezvoltării instituționale a acestora și diminuarea fenomenului de finanțare plutocratică.

The issue of political financing is becoming more and more current, as the increase of election campaign spending is more pronounced. States try through legislative and financial policies to reduce the risks posed by private funding of political parties, imposing rules of transparency and control of party’s budgets, simultaneously offering allocation of public subsidies to finance political activity and election campaigns. This article will focus on the comparative approach to international standards in terms of political funding, both private and public; methods and good practices in private and public funding; as well as will analyse the legal regulations and the impact of the reform of the political parties financing in the Republic of Moldova on the increase of the degree of financial reporting of the parties, on their institutional development and diminishing the phenomenon of plutocratic financing.

La question du financement politique est de plus en plus d'actualité, où l'augmentation des dépenses de campagne électorale est de plus en plus prononcée. Les États cherchent, par le biais de politiques législatives et financières, à atténuer les risques générés par le financement privé des partis politiques, en imposant des règles de transparence et de contrôle des budgets des partis, ainsi qu'en allouant des subventions publiques au financement de l'activité politique et des campagnes électorales. Cet article se concentre sur l'approche comparative des normes internationales dans le domaine du financement politique, tant privé que public; les méthodes et les meilleures pratiques en matière de financement privé et public; ainsi que sur l'analyse des dispositions et de l'impact de la réforme du financement des partis politiques en République de Moldova sur l'augmentation du degré

Вопрос о политическом финансировании становится все более актуальным, поскольку рост расходов на избирательную кампанию становится все более заметным. Государства пытаются с помощью законодательной и финансовой политики снизить риски, связанные с частным финансированием политических партий путем введения правил прозрачности и контроля партийных бюджетов в соответствии с распределением государственных субсидий для финансирования политической деятельности и избирательных кампаний. В данной статье основное внимание уделено сравнительному подходу к международным стандартам с точки зрения политического финансирования, как частного, так и государственного; методов и передовому опыту частного и государственного финансирования. Также проанализированы положения и влияние реформы финансирования политических партий в Республике Молдова на повышение финансовой отчетности партий, на их институциональное развитие и уменьшение явления плутократического финансирования

Cuvinte-cheie
finanțare politică, subsidii publice, partide politice, reforma finanțării partidelor politice,

political funding, public subsidies, political parties, political party funding reform,

financement politique, subventions publiques, partis politiques, réforme du financement des partis politiques,

политическое финансирование, государственные субсидии, политические партии, реформа финансирования политических партий

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Putină, N.</dc:creator>
<dc:date>2020-12-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Chestiunea finanțelor politice devine tot mai actuală, &icirc;n cazul &icirc;n care creșterea cheltuielilor de campanie electorală este tot mai pronunțată. Statele &icirc;ncearcă prin politici legislative și financiare să diminueze riscurile generate de finanțarea privată a partidelor politice, prin impunerea unor reguli de transparență și control al bugetelor partidelor, deopotrivă cu alocarea de subsidii publice pentru finanțarea activității politice și campaniilor electorale. Prezentul articol se axează pe abordarea comparată a standardelor internaționale &icirc;n materie de finanțare politică, at&acirc;t privată, c&acirc;t și publică; metode și bune practici &icirc;n finanțarea privată și publică; precum analizează prevederile și impactul reformei finanțării partidelor politice din Republica Moldova asupra creșterii gradului de raportare financiară a partidelor, asupra dezvoltării instituționale a acestora și diminuarea fenomenului de finanțare plutocratică.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The issue of political financing is becoming more and more current, as the increase of election campaign spending is more pronounced. States try through legislative and financial policies to reduce the risks posed by private funding of political parties, imposing rules of transparency and control of party&rsquo;s budgets, simultaneously offering allocation of public subsidies to finance political activity and election campaigns. This article will focus on the comparative approach to international standards in terms of political funding, both private and public; methods and good practices in private and public funding; as well as will analyse the legal regulations and the impact of the reform of the political parties financing in the Republic of Moldova on the increase of the degree of financial reporting of the parties, on their institutional development and diminishing the phenomenon of plutocratic financing.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='fr'><p>La question du financement politique est de plus en plus d&#39;actualit&eacute;, o&ugrave; l&#39;augmentation des d&eacute;penses de campagne &eacute;lectorale est de plus en plus prononc&eacute;e. Les &Eacute;tats cherchent, par le biais de politiques l&eacute;gislatives et financi&egrave;res, &agrave; att&eacute;nuer les risques g&eacute;n&eacute;r&eacute;s par le financement priv&eacute; des partis politiques, en imposant des r&egrave;gles de transparence et de contr&ocirc;le des budgets des partis, ainsi qu&#39;en allouant des subventions publiques au financement de l&#39;activit&eacute; politique et des campagnes &eacute;lectorales. Cet article se concentre sur l&#39;approche comparative des normes internationales dans le domaine du financement politique, tant priv&eacute; que public; les m&eacute;thodes et les meilleures pratiques en mati&egrave;re de financement priv&eacute; et public; ainsi que sur l&#39;analyse des dispositions et de l&#39;impact de la r&eacute;forme du financement des partis politiques en R&eacute;publique de Moldova sur l&#39;augmentation du degr&eacute;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>Вопрос о политическом финансировании становится все более актуальным, поскольку рост расходов на избирательную кампанию становится все более заметным. Государства пытаются с помощью законодательной и финансовой политики снизить риски, связанные с частным финансированием политических партий путем введения правил прозрачности и контроля партийных бюджетов в соответствии с распределением государственных субсидий для финансирования политической деятельности и избирательных кампаний. В данной статье основное внимание уделено сравнительному подходу к международным стандартам с точки зрения политического финансирования, как частного, так и государственного; методов и передовому опыту частного и государственного финансирования. Также проанализированы положения и влияние реформы финансирования политических партий в Республике Молдова на повышение финансовой отчетности партий, на их институциональное развитие и уменьшение явления плутократического финансирования</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.4389047</dc:identifier>
<dc:source>Moldoscopie 90 (3) 83-95</dc:source>
<dc:subject>finanțare politică</dc:subject>
<dc:subject>subsidii publice</dc:subject>
<dc:subject>partide politice</dc:subject>
<dc:subject>reforma finanțării partidelor politice</dc:subject>
<dc:subject>political funding</dc:subject>
<dc:subject>public subsidies</dc:subject>
<dc:subject>political parties</dc:subject>
<dc:subject>political party funding reform</dc:subject>
<dc:subject>financement politique</dc:subject>
<dc:subject>subventions publiques</dc:subject>
<dc:subject>partis politiques</dc:subject>
<dc:subject>réforme du financement des partis politiques</dc:subject>
<dc:subject>политическое финансирование</dc:subject>
<dc:subject>государственные субсидии</dc:subject>
<dc:subject>политические партии</dc:subject>
<dc:subject>реформа финансирования политических партий</dc:subject>
<dc:title><p>Reforma finanțării partidelor politice din Republica Moldova: particularitățile finanțării publice</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>